ကပ္ေရာဂါကာလ ၾကားျဖတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားႏွင့္ COVID-19 အေရးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ကပ္ေရာဂါကာလ ၾကားျဖတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္
အထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားႏွင့္ COVID−19 အေရး
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါကို ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ေၾကညာထားၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သည့္ဌာနမ်ားတြင္ ေဆးျဖတ္ေနသည့္သူမ်ားအတြက္ တိက် ေရရာစြာ အာ႐ုံစိုက္၍ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း လူဦးေရ အဆမတန္ က်ပ္သိပ္စြာ ေနထိုင္ရျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနမ်ားမွာ အကန႔္အသတ္ျဖင့္သာ ရရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တဟုန္ထိုးေရာဂါကူးစက္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူဟူ၍ ပဓာနမထားဘဲ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္းရွိသူမ်ားကို ပံ့ပိုးထားသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ားအတိုင္း ရရွိႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားတြင္ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သာမကဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ပါ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားရွိ ထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေရးကို အေသအခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္ကို ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ အေလးထားကိုင္တြယ္၍ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳပါက ျပင္ပလူထုအတြင္းတြင္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ပိုက်ယ္ျပန႔္လာႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သြားလာသူမ်ားေရးရာဌာန၊ ႏိုင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား စသျဖင့္) အတြက္ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တိက်ေသခ်ာစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကို ရည္႐ြယ္ပါသည္။

 

Interim Guidance for detainees (Burmese)_edited_KT