ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏လြတ္ၿငိမ္းသက္သာျဖင့္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္စာရင္းအားထုတ္ျပန္

 

ယခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ျဖစ္သည့္ ၁၇ ဧၿပီလ ၂၀၂၀ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္အက်ဥ္းသား (၂၄၈၉၆) ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းေအေအပီပီအေနျဖင့္ တင္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအနက္မွ ၂၆ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၅၀ ဦးက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းေဖာ္ျပပါသည္။ 

ဒေါင်းလော့ရယူရန် 26 released PP list (Updated 4 May, 2020)

ေဒါင္းေလာ့လင့္ လက္က်န္ႏိုင္က်ဥ္းစာရင 50 Remaining PP list (Updated 4 May, 2020)burmese