ေအေအပီပီမွႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၉ အတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ကသာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၃)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မႏၲေလးေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁) ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ ႀကီးမႉး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃၆) ပြဲကို  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳနယ္ တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၁၅) ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္သား၊ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ စုစုေပါင္း (၁၆၃၀၀) ဦး ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၈) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၂၄၈၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၁၈၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ပင္လယ္ဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၆) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၂၅၆၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ကသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၆) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၆) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၂၁၃၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၇၂၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၇) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္းႏွင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၃၀၃၅)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ (၁)ပြဲကို ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)႐ုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်း အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၆၀)ဦးကို ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ 
ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၄) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္း ၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၂) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၂၀၆၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၅) ပြဲကို ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၇၁၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။
သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၂) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ စုစုေပါင္း (၁၁၀၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ကိုခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ AAPP ၏ လူ႔အခြင့္အေရး TOT သင္တန္းဆင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မတင္ဝင္းေမာ္ေထြး၊ မေဝေဝခိုင္၊ မသႏၲာစိုး၊ မေမရီဆိုင္းေခါင္၊ မၾကည္ျပာ၊ ကိုျပည့္စုံေအာင္၊ မျမၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ကိုစိုင္းေတဇာတို႔မွ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ အဓိကေဆြးေႏြးေပးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ျဖစ္ေပၚလာပုံ၊ သမိုင္းေၾကာင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ မူးယစ္​ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈရွိေစေသာ Movie Clip မ်ား၊ ဘ၀အတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ Movie Clip မ်ားကို ျပသေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

လူမႈတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

လူမႈတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ MYPOL မွ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူမႈတရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တြဲဘက္အတြင္းအေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္မွ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

(အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲး (Consultative Workshop on Prison Reform) အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ၄ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉-ႏွင့္ ၅ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉ တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ သင္တန္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဉီးေဆာင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း (AAPP, GW, OMI, GPS, HRDP, Athan, FPPS (Bago), FLC, 88 Generation: Peace & Open Society (Bago), Than Lwin Citizen Empowerment) မ်ားႏွင့္ Key Population အဖြဲ႕အစည္း (Myanmar MSM & TG Network, SWIM, Asia Catalyst, Alliance Myanmar, DPAG, NDNM (Kachin), MdM, LGBT (MDY), AMA (MDY)) မ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ Key Population မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္စားရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။)

ဂ်ာမဏီသံအမတ္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

ဂ်ာမဏီသံအမတ္ႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမဏီသံ႐ုံး (ရန္ကုန္)မွ Thomas Kari Neisinger (Ambassador), Philipp Muller (Legal Research Assistant) ႏွင့္ Theingi Lynn (Assistant for Press, Political and Economic Affairs) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏  “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား မွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္(MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး ႏွင့္ MHAP ဆူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌး တို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပန္/ဆက္႐ုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပန္/ဆက္႐ုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီး ဌာန႐ုံးတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AAPP ၏ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေပး​ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

UPR အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာျပဳစုေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

UPR အမ်ိဳးသားအဆင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္သည္ UPR အမ်ိဳးသားအဆင့္အစီရင္ခံစာ ျပဳစုေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ United Nations Development Programme (UNDP) တို႔    ပူး  ေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ British club ၌ My Justice အဖြဲ႕မွစီစဥ္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးေဆြးေႏြးပြဲ

 

ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး ေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းဟန္၊ ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ေထြး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AAPP ၏ သင္တန္းနည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပး​ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းျပည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အေျခအေန မ်ား၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဆယ့္သုံးဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဆယ့္သုံးဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း(AAPP) ကိုယ္စား အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတာဝန္ခံမ်ား ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

iPACE(2019 term 4)Democratic Foundation မွ သင္တန္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ့

iPACE(2019 term 4)Democratic foundation မွ သင္တန္းသားမ်ားလာေရာက္ေလ့လာ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္iPACE(2019 term 4)Democratic Foundation မွ သင္တန္းဆရာ မန္းသိုက္ထြန္းႏွင့္ ဆရာ ကိုသန္း‌ေဇာ္ဦးတို႔ဦးေဆာင္ေသာ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၂၃) ဦး တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ AAPP ရန္ကုန္႐ုံး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ ၎တို႔ကို လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းသူ၊သင္တန္းသားမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ၾကရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။

ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေန႔ပြဲကို တက္ေရာက္

ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေန႔ပြဲကို တက္ေရာက္

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အတြင္းေရးမႉး ဦးတိတ္ႏိုင္ႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္တို႔သည္ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားေန႔ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲတြင္ AAPP အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား/ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ႏွစ္(၃၀)ေျမာက္ ကတၱီပါ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ၎တို႔၏ ၁၉၈၉ ႏိုဝင္ဘာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ Memory of Myanmar တြဲဖက္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အာဏာရွင္တို႔လက္ထက္ စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနား ကို အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံအစီရင္ခံစာ သံတမန္ မိတ္ဆက္ပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏အေတြ႕အႀကဳံအစီရင္ခံစာသံတမန္မိတ္ဆက္ပြဲ

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ႏွင့္ Burma Centre Prague တို႔၏ တြဲဖက္လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တို႔မွ Memory of Myanmar မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အာဏာရွင္တို႔ လက္ထက္ စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားကို အသုံးျပဳပုံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အစီရင္ခံစာအား သံတမန္မိတ္ဆက္ပြဲ (Diplomatic Briefing)အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိတ္ဆက္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ Mr. Viktor, ဥေရာပသမဂၢမွ Ms. Brigitte ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ AAPP မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုး၊ Burma Center Prague မွ ဒါ႐ိုက္တာ မစံပါယ္စိုး၊ ခ်က္ႏိုင္ငံမွ ဥပေဒ ပါေမာကၡ Mr. Tomas တို႔မွ အစီရင္ခံစာႏွင့္ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) သို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ AAPPမွ မမိုးပန္းျဖဴမွ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ၏ ျပခန္းအား ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

Basic Coping Skills and Self Care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

Basic Coping Skills and Self Care Training ကို TSYU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပို႔ခ်

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္သမဂၢ(TSYU)  ၏ ဖိတ္ၾကားမႈ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္သည္ Basic Coping Skills and Self Care Training ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထိ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို တအာင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္ သမဂၢ(TSYU) ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ ဌာနအသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီး(၉)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ Stress Management and Self-Care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ Stress Management and Self-Care Training

Community Partners International (CPI) ၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္သည္ Stress Management and Self Care Training ကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေမတၱာစင္တာ၌ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို လူငယ္ကြန္ယက္ႏွင့္ လူငယ္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွ သင္တန္းသူ ႏွစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သာ လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို ေတာင္သာ လူငယ္ အဖြဲ႕အစည္းမွ အမ်ိဳးသမီး သုံးဦး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ အမ်ိဳးသား (၁၃)ဦးႏွင့္ NLD ပါတီ အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ိဳးသား (၁၂)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္တြင္ Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို အမ်ိဳးသမီး (၁၇) ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား (၁၆)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၂ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ၁၁ ဦးတို႔သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းတြင္ လူငယ္ ၃၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ၁၁ ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္  သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေလးဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၂၄  ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၇ ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

လစဉ်သတင်းလွှာဒေါင်းလော့ရယူရန် Burmese Newsletter for November

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏိုင္ အတြင္းေရးမႉး                 +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘိုၾကည္    တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး                   +၉၅(၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ    +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၈၁  ၇၃၄၈