၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၁)ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ ႀကီးမႉး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂၆) ပြဲကို  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၆) ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၁၀၇၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ားလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃) ပြဲ ကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၃) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၃) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၅၅၀) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃) ပြဲကို အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို ကန႔္ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ရွိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၇၇၀) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။
အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၇) ပြဲကို အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္း ၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (၁) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ(၁)ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၄၂၂၀) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၈) ပြဲကို အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၃၉၀) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္၊ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၄) ပြဲကို အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ (၂) ပြဲကို အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းခြဲ (၂) ေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ် ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၁၄၀) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းတို႔မွ AAPPအဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့ၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ မသႏၲာစိုး၊ မေမရီဆိုင္းေခါင္၊ မေလြးေအးမိုင္၊ ကိုမ်ိဳးသန႔္ထြဋ္၊ ကိုေအာင္သက္ထြန္း၊ မျမၿငိမ္းခ်မ္းႏွင့္ ကိုစိုင္းေတဇာတို႔မွ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား  စည္းကမ္းလိုက္နာ

တတ္ေစရန္၊တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္  မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေဟာေျပာပြဲ မ်ားၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

CHEMONIC မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

CHEMONIC မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ CHEMONIC မွ DIANE GERAGHTY, JD (Director, Civitas Child Law Center) ႏွင့္ Thomas F.Geraghty (Director Emeritus, Bluhm Legal Clinic) တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးတို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဥေရာပသမဂၢ႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်င္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ား၊အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး ခရစ္ရွန္ရွမစ္၏ ဖိတ္ေခၚမႈအရ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးမႈအား ေဆြးေႏြးရန္ ဥေရာပသမဂၢ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား    ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန တာဝန္ခံႏွင့္ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးသည္  တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံအမတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသံအမတ္ႏွင့္အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝသံ႐ုံးမွMs.TONETINNES(Ambassador) ဉီးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး     AAPP ၏ “Memory of the past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ  ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ျပသခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္း ျဖတ္သန္းေနထိုင္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုး၊ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာန (MHAP) မွ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ MHAP ဆူပါဗိုက္စာ မသန္းသန္းေဌးတို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအရာရွိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအရာရွိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ သံ႐ုံး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနမွ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာအရာရွိ Sylvie Young, Ph.Dသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ရာ AAPPတြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊  စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးAAPP၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ၏ “Memory of The Past” ျပခန္းအတြင္းလွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။

Asia Justice And Rights (AJAR)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

AJAR ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ Asia Justice And Rights (AJAR) မွ Galuh Wandita (Director), Indria Fernida (Regional Program Coordinator) and Polly တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past”ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPPမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ AAPP  တြဲဘက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္  ႏိုင္ငံျခားေရးရာဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးဌာန(MHAP)မွ တာဝန္ခံ ဉီးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ စသည္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံး(EU)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံး(EU)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ုံးမွ Brigitte Junker (Political Officer) သည္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPPတြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးဌာန (MHAP) မွ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းတို႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အေရွ႕အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေအာက္တိုဘာ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္အပါအဝင္မတူညီသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ိဳးစုံမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အေရွ႕အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေရးရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒးဗစ္စေတးဝလ္ဟာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းလက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္မ်ားကိုရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဝိမုတၱိမွ သင္တန္းသူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

ဝိမုတၱိမွ သင္တန္းသူမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဝိမုတၱိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၏ Team Building and Community Organization workshop မွ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏  “Memory of the Past” ျပခန္းသို႔လာ‎ေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ ျပခန္းတာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္ဝမ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) သို႔ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေျခာက္ဦး လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာAAPPမွမမိုးပန္းျဖဴမွ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ၏ ျပခန္းအား ရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

The Wings Institute မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား AAPP သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

The Wings Institute မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ The Wings Institute မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ(၂၅)ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႐ုံးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ “Memory of the Past” ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ (AAPP)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံ ရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPPရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး AAPPဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ားမွ သိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ာကို ျပန္လည္ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ 

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

ဝိမုတၱိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို  Mental Health Awareness and Self-care Trainingကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)မွ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ MHAP စူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးတို႔သည္ ဝိမုတၱိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၏ Team Building and Community Organization workshop မွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးကို Mental Health awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ 

TWO မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို  Mental Health Awareness and Self-care Trainingကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

TWO မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္ ႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပ မခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး  အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ ဦးအား Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

Stress Management and Self-Care training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္း(WIP) မွ သင္တန္းသူမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္ႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပ မခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးေရွ႕ေဆာင္ရပ္ဝန္း(WIP) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ Advanced Women Leadership Course Training ၌ Stress Management and Self-Care training ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္းဦးလြင္ၿမိဳ႕၌  ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၁ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ 

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ 

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာႏွစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ  ၁၁ ဦးတို႔သည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၃၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေကာင္ဆယ္လာ သုံးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး မႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၁၄ဦးတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဘိုၾကည္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး      +၉၅ (၀) ၉၄၂  ၅၀၃  ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္႐ုံးတာဝန္ခံ  +၉၅ (၀) ၉၄၂  ၈၁၁ ၇ ၃၄၈

လစဉ်သတင်းလွှာဒေါင်းလော့ရယူရန် October Burmese Newsletter