ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေအာင္ရန္လင္း၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။                             ေအာင္ရန္လင္း
လိင္။                                                              က်ား
ေမြးသကၠရာဇ္။                                                 အသက္
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။                                   ဗုဒၶဘာသာ
မိဘအမည္။                                                   ဦးအီဘူး
ပညာအရည္အခ်င္း။
အလုပ္အကုိင္။
ေနရပ္လိပ္စာ။                                             ေအာက္ခ်ိန္းစရြာ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းၿပည္နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။                                             ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။                                                မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂)
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။                                       မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္
ၾကားနာသည့္တရားရုံး                                 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
က်ႏွစ္။                                                      ၂ႏွစ္ႏွင့္ ၆လ
ေရွ႔ေနအမည္။
တရားသူႀကီးအမည္။
တရားလိုအမည္။                                       ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရဲအရာရွိ
ေထာင္အမည္။                                          အင္းစိန္
လြတ္ရက္။
က်န္းမာေရးအေျခအေန။

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္။
ကိုေအာင္ရန္လင္းသည္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ႏွင့္ ၆လ က်ခံေနရသည္။

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္  Aung Yan Lin’s Burmese Profile