ေအအေပီပီမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အရေးဆုိင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ

ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊပန္းကံုးေက်းရြာအထကတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္()ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၄၄)ပဲြကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အရာေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၄၆၀၈)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

  • မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အားကစားႏွင့္ ကာယသိပၸံ အထက္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း (၈) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၈)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပး ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၉၅၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၃) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၃)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၆၁၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၇) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၇)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၁၁၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၁၀)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၂၇၇၅)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ဝက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၄)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၄၀၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း (၁၀)ပဲြႏွင့္ ဘုန္းဘဲြ႔ေက်းရြာႏွင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၀) ရပ္ကြက္တို႔၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၂)ပြဲကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား၊ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၇၆၃)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦးႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းတို႔မွ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းျပေပးခဲ့သည္။  ထို႔ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ မသႏၱာစိုး၊ မေဝေဝခိုင္၊ မေခ်ာဝင့္ဝါႏိုင္ႏွင့္ မတင္ဝင္းေမာ္ေထြးတို႔မွ လူ႔အခြင့့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္  မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

MNHRC ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား

MHNRC ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆြးေႏြး ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအဖဲြ႕မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ Progress Voice (ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔)မွ ဦးေအာင္ခိုင္မင္း၊ အသံအဖြဲ႕မွ ကိုေဆာင္းခႏွင့္ Action Committee for Democracy Development(ACDD)မွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္တို႔ ေတြ႕ဆုံ ခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC)ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြြင္ ေကာ္မတီမွ ဥကၠဌ အပါအဝင္ ၁၃ ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ MHNRC ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ MHNRC ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြး

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)မွ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ Progress Voice (ေရွ႕ေျပးအသံအဖဲြ႔)မွ ဦးေအာင္ခိုင္မင္း၊ အသံအဖြဲ႕မွ ကိုေဆာင္းခႏွင့္ Action Committee for Democracy Development(ACDD)မွ မသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္(MNHRC) ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ ေကာ္မတီမွ ဥကၠဌအပါအဝင္ ၁၃ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အထေြထေြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္

ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွစ္ဦးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြကုိ အင္းစိန္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွ သြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သို႔ Tak Border Child Assistance Foundation မွ ဦးေဆာင္၍ ထိုင္ဝမ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ရွစ္ဦး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဧည့္သည္ ေလးဦး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ SVA Shanti Volunteer Association မွ အဖဲြ႔ဝင္ ေလးဦးတို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴႏွင့္ မပိုင္ရည္ေမႊးတို႔မွ AAPP လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေရးရာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

MIT မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

MIT မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္  Myanmar Institute for Technology(MIT)ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of The Past ျပခန္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕ဝင္ ဦးေက်ာ္စုိး၊ MHAP စူပါဗုိက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးႏွင့္ စူပါဗိုက္ဆာ ဦးဗိုလ္ဗိုလ္လင္း၊ MHAP ေကာင္ဆယ္လာ ကိုလြင္မုိးျမင့္ႏွင့္ မသရဖီ သိမ့္သိမ့္ထြန္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေဇာ္သန္းထြဋ္ တုိ႔မွ ျပခန္းအတြင္း လုိက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္စုိးဝင္းတုိ႔မွ AAPP ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ AAPP လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

CETA TOT ရက္တိုသင္တန္းကို တက္ေရာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္သည္ CETA TOT (Training of Trainer) ရက္တိုသင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေပါင္းစုအင္အား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ AAPP အဖြ႔ဲဝင္ ကိုကိုေအာင္တို႔သည္ သာသည့္ေျမေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေပါင္းစုအင္အား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေမတၱာစင္တာ၌ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို ရပ္တန္႔ရန္၊ မတူကဲြျပားေသာ လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗဟုဝါဒ စသည္တို႔ကို ေလ့လာခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လ အတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပး ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခုႏွစ္ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ August Burmese Newsletter