၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၃၉)ပဲြကိုစစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၁၁၈၉၄)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္းပူးေပါင္းပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

  • စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္  အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၁၄) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၁၄)ပြဲကိုေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၄၅၄၂)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၉) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၉)ပြဲကိုေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၂၀၁၇)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၈)ပြဲကိုေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၂၅၈၅)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။
  • မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈) ေက်ာင္း၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၈)ပြဲကိုေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၂၇၅၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔မွ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာမိတ္ဆက္ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို႐ွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ ကိုျပည့္စံုေအာင္၊ ကိုမ်ိဳးသန္႔ထြဋ္ႏွင့္ ကိုေနာင္ေနာင္တို႔မွ လူ႔အခြင့့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကိုပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္းခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတိုတစ္ကားျပသၿပီးအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကိုဆုံးခန္းတိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္  မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီးဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကိုေဝငွခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

Mr. Paul Grove , State to Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs, Senate Appropriations Committee ႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ လာေရာက္လည္ပတ္

ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Mr. Paul Grove , State to Subcommittee on State, Foreign Operations, and Related Programs, Senate Appropriations Committee, Mr. Robert Karem, National Security Advisor to Senator Mitch McConnell, Timothy M.Scherer (ActiongXonsul General), LinneaM.Beatty, PhD (Program Adviser Office of Democracy, Govemance and Humanitarian Assistance, SITTHA LERTPHAIBOONSIRI (Political Specialist) U.S Consulate General Chiang Mai ႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ရုံးသုိ႔လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဒုတိယတာဝန္ခံကိုေဇာ္မုိး၊ Human Rights Officer Mr. Max Morchတုိ႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ AAPPမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

PaungSie Facility မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ လာေရာက္လည္ပတ္

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ PaungSie Facility မွ Anthony Neil ႏွင့္ Programme Officer ကိုမ်ိဳးဟိန္းထြဋ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာAAPPမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPPတဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ တာာဝန္ခံ (MHAP) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဒုတိယတာဝန္ခံကိုေဇာ္မုိးတို႔မွ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

SYCB မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားလာေရာက္ေလ့လာ

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ SYCB မွ မမုန္းပီဦးေဆာင္သည့္ သင္တန္းသား/သူ (၁၅)ေယာက္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ AAPP ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးခဲ့သည္။

The Wing Institute မွ သင္တန္းသား/သူမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္

ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ The Wing Institute မွ သင္တန္းသား/သူ (၂၀)ဦးတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ရံုးသို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္မွ AAPP ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီးဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

တအာင္း(ပေလာင္)အဖဲြ႔သားမ်ားAAPP သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ တအာင္း(ပေလာင္)အဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ရံုးသို႔လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ ဦးေက်ာ္စုိးႏွင့္ AAPP-MHAP သင္တန္းနည္းျပကိုထင္ေအာင္တုိ႔မွ ျပခန္းအတြင္းလုိက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္ AAPPမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေမးခြန္းမ်ားအားေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ 

သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ေသာေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း ျပန္လည္ တူးဆြျခင္းေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျခင္း

ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)တုိ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ေသာေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း ျပန္လည္တူးဆြျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးပဲြအားေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစုစုဝင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီးေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌကိုေအးမင္းမွ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ Moderator အျဖစ္ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး(ABSDF)၏ ဥကၠဌဦးသံခဲ၊ ISP-Myanmar မွ ဦးမင္းဇင္တုိ႔မွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားအတိတ္ကာလ၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္ရိွေက်ာင္းသားမ်ားအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသူဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ရာဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာအာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကိုတက္ေရာက္

ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၇၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္၍ အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၄၀ ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF) မွ ဦးေဆာင္၍ ထိုင္ဝမ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၅ ဦးႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၂၀ ဦးတို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ AAPP လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာအေျခအေနမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္းလိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

CETA Counselors Training ကိုပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ သင္တန္းနည္းျပကိုထင္ေအာင္ႏွင့္ ဂြ်န္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္(JHU)မွ သင္တန္းနည္းျပမခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိကခ်င္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(KDG)၊ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (KBC)၊ Population Services International (PSI) and Substance Abused Research Association (SARA)စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ေကာင္ဆယ္လာသင္တန္းသား ၁၈ ဦးကို Common Element Treatment Approach (CETA) Counselors Trainingအားဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ
ၾသဂုတ္လ ၂ ေန႔အထိပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ပဋိပကၡႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကိုေလ့လာရန္ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ တာာဝန္ခံ (MHAP) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္“International Visitor Leadership Program (IVLP) Multi Region Project” ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္ကုစားျခင္းကိုေလ့လာရန္ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိအေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ MHAP တာဝန္ခံဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးစိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာေလးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီးေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီးခုႏွစ္ဦးကိုဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၈ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာေျခာက္ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိေသာမသန္စြမ္းသူမ်ားေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသားသံုးဦးႏွင့္ သင္တန္းသူ၁၅ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိေကာင္ဆယ္လာတစ္ဦးမွလည္းပဲခူးၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္   အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကိုဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းအမ်ိဳးသမီးေလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီး၁၈ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား၁၀ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

July Burmese Newsletter ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္