ဇူလိုင္လအတြက္ သတင္းလႊာ

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ
ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဟာေျပာ
ဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၃၉)ပဲြကို
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊
မင္းမူၿမိဳ႕နယ္၊မာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္
တို႔တြင္ဟာေျပာ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
အဆိုပါေဟာေျပာဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၁၈၉၄)ဦး

တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလည္း ပူးေပါင္း
ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
 စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္  အေျခခံပညာအထက္တန္း
က်ာင္း (၁၄)က်ာင္း၌
ဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၁၄)ပြဲကို
ဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီးက်ာင္းသား၊
က်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၄၅၄၂)ဦးႏွင့္
ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ျမင္းမူၿမိဳ႕နယ္တြင္
အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၉)
က်ာင္း၌
ဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၉)ပြဲကို
ဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း
(၂၀၁၇)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈)
က်ာင္း၌
ဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၈)ပြဲကို
ဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း

မံုရြာၿမိဳ႕ (အထက -ေညာင္ပင္ေစာက္ ) မွ က်ာင္းသူတစ္ဦးမွ

သိလိုသည္မ်ားကို မးျမန္း

(၂၅၈၅)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
 မံုရြာၿမိဳ႕နယ္တြင္
အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (၈)
က်ာင္း၌
ဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း(၈)ပြဲကို
ဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း
(၂၇၅၀)ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 
အဆိုပါဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔မွ AAPP
အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး AAPP
ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ဟာေျပာပြဲပဳလုပ္ရျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦး၊
ကိုခင္ေမာင္ဝင္း၊ ကိုမ်ိဳးထြန္း၊ ကိုျပည့္စံုေအာင္၊
ကိုမ်ိဳးသန္႔ထြဋ္ႏွင့္ ကိုေနာင္ေနာင္တို႔မွ
လူ႔အခြင့့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
ၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို
ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးက်ာင္းသား၊
က်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အေမးအေျဖမ်ား
ပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို
တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ဆြးေႏြးျခင္း၊
က်ာင္းသား၊က်ာင္းသူမ်ား
စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈ
ရွိလာေစရန္၊က်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္
အာင္ႀကိဳးစားစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတိုမ်ားပသ၍

အျပန္အလွန္ဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ 
မူးယစ္ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို လည္း
ဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။က်ာင္းသား၊
က်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို
မးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး
သူမ်ားမွ ပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္
တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
အသိပညာဗဟုသုတမ်ားမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ
အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
(UDHR)အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို
ဝငွခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္
တိုက္တြန္းျခင္း

Mr. Paul Grove , State to Subcommittee on State,
Foreign Operations, and Related Programs, Senate
Appropriations Committee ႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕
လာေရာက္လည္ပတ္
ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Mr. Paul Grove , State to
Subcommittee on State, Foreign Operations, and
Related Programs, Senate Appropriations Committee,
အေမရိကန္မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ တြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

Mr. Robert Karem, National Security Advisor to Senator
Mitch McConnell, Timothy M.Scherer (Actiong Xonsul
General), Linnea M.Beatty, PhD (Program Adviser
Office of Democracy, Govemance and Humanitarian
Assistance, SITTHA LERTPHAIBOONSIRI (Political
Specialist) U.S Consulate General Chiang Mai
ႏွင့္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ
င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ရုံးသုိ႔
လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ
တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္
သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္င္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ
တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မုိး၊ Human Rights Officer Mr. Max
Morch တုိ႔မွ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး လက္ရွိ
မန္မာႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊င္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ AAPPမွ
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား
ဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

Paung Sie Facility မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔
လာေရာက္လည္ပတ္

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Paung Sie Facility မွ Anthony
Neil ႏွင့္ Programme Officer ကိုမ်ိဳးဟိန္းထြဋ္တို႔သည္
င္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ရံုးသို႔
လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past
ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPPမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
AAPP တဲြဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP
၏ စိတ္ဓာတ္ပန္လည္မႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တာာဝန္ခံ
(MHAP) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္
သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္င္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ
တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မုိးတို႔မွ AAPP ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္
ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိမန္မာႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနတို႔ကို ဆြးေႏြးခဲ့သည္။

SYCB မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ SYCB မွ မမုန္းပီဦးေဆာင္သည့္
သင္တန္းသား/သူ (၁၅)ေယာက္ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္
င္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔
လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past
ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ

Paung Sie Facility မွ
ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Paung Sie Facility မွ Anthony Neil ႏွင့္
Programme Officer ကိုမ်ိဳးဟိန္းထြဋ္ တို႔သည္
င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔လာေရာက္
လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား
ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPPမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ
လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AA တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး
ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္
တာာဝန္ခံ (MHAP) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္
သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ င္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ
ကိုေဇာ္မုိးတို႔မွ ၎တို႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး AAPP ၏
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနတို႔ကို ဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

SYCB မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ AAPP ဖြဲ႔စည္း
တည္ေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ဆြးေႏြး ရွင္းျပ ပးခဲ့သည္။

The Wing Institute မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား
လာေရာက္လည္ပတ္
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္
မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ The Wing Institute မွ
သင္တန္းသား/သူ (၂၀)ဦးတို႔သည္
င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)ရံုးသို႔
လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past
ျပခန္းအား ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့ရာ AAPP မွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္မွ AAPP
ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ဆြးေႏြးရွင္းျပေပးခဲ့သည္။က်ာင္းသား/သူမ်ားမွ
သိလိုသည့္မးခြန္းမ်ားကိုပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး
ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္မွ ပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

တအာင္း(ပေလာင္)အဖဲြ႔သားမ်ား AAPP သုိ႔
လာေရာက္ေလ့လာ
ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္
တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္
တအာင္း(ပေလာင္)အဖဲြ႔မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္
င္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ
ဦးေက်ာ္စုိးႏွင့္ AAPP-MHAP သင္တန္းနည္းျပ
ကိုထင္ေအာင္တုိ႔မွပခန္းအတြင္း
လုိက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP
ျဖစ္ေပၚ လာပုံႏွင့္ AAPPမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး
မးခြန္းမ်ားအား ဖၾကားေပးခဲ့သည္။ 

The Wing Institute မွ သင္တန္းသား/သူမ်ား AAPP ျပခန္းကို

လ့လာ

တအာင္း(ပေလာင္)အဖဲြ႔သားမ်ား AAPP ျပခန္းကို လ့လာ

သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ေသာေက်ာင္းသားမွ
တ္တမ္းပန္လည္ တူးဆြျခင္းဆြးေႏြးပဲြ
က်င္းပျခင္း
ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွင့္
င္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)တုိ႔
ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္
သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ေသာ
က်ာင္းသားမွတ္တမ္းပန္လည္တူးဆြျခင္း
ခါင္းစဥ္ျဖင့္ဆြးေႏြးပဲြအား
က်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔၌
က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယ
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဒါက္တာစုစုဝင္းမွ
အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပးခဲ့ၿပီး
က်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ
ကိုေအးမင္းမွဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအားပာၾကားေပးခဲ့သည္။
ဆြးေႏြးပဲြတြင္ Moderator အျဖစ္ AAPP
ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ကုိေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွဆာင္ရြက္
ပးခဲ့ၿပီး ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊

တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္ တစ္
တပ္ဦး(ABSDF)၏ ဥကၠဌ ဦးသံခဲ၊ ISP-Myanmar မွ
ဦးမင္းဇင္တုိ႔မွက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အတိတ္ကာလ၊
က်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္ရိွေက်ာင္းသားမ်ား
အေျခအေနမ်ားႏွင့္က်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
ခြန္အားဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္င္းယွဥ္ၿပီး
ဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ တက္ေရာက္လာသူ ဆရာ/မ
မ်ားႏွင့္က်ာင္းသား/သူမ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားကို
ပန္လည္မးျမန္းခဲ့ရာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ
ဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ
အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္
ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊
ခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၇၂
ႀကိမ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို
င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ

သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းခဲ့ေသာေက်ာင္းသားမွတ္တမ္း
ပန္လည္ တူးဆြျခင္း ဆြးေႏြးပဲြ

အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္၍
အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္
လ့လာ
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔
ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္
မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းမွက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ
၄၀ ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္
Tak Border Child Assistance Foundation (TBCAF) မွ
ဦးေဆာင္၍ ထိုင္ဝမ္မွက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၁၅
ဦးႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ဟာင္ေကာင္မွ
က်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ၂၀ ဦးတို႔ လာေရာက္
လည္ပတ္ခဲ့သည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ AAPP
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိကာလ
မန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္
င္ငံေရး အက်ဥ္းသားရးရာ အေျခအေနမ်ားကို
ရွင္းလင္းပာၾကားေပးခဲ့ၿပီးပခန္းတြင္း
လိုက္လံရွင္းလင္း ပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MH
AP)
သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

CETA Counselors Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏
စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္မွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ
သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္ႏွင့္ ဂြ်န္ေဟာ့ကင္း
တကၠသိုလ္(JHU)မွ သင္တန္းနည္းျပ
မခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
ကခ်င္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔(KDG)၊ ကခ်င္
စ္ျခင္း အသင္းေတာ္ (KBC)၊ Population Services
International (PSI) and Substance Abused Research
Association (SARA) စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ
ကာင္ဆယ္လာ သင္တန္းသား ၁၈ ဦးကို  Common Element
Treatment Approach (CETA) Counselors Training အား
ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ
ၾသဂုတ္လ ၂ န႔အထိ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။
ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း

မင္းမေဟာ္ေက်ာင္းမွ က်ာင္းသူ/သားမ်ားအား
ရွင္းလင္းေျပာၾကား

CETA Counselors Training ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ
အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ေကာင္ဆယ္လာ သင္တန္းသားမ်ားကို ပို႔ခ်

ပဋိပကၡႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမွပန္လည္ကုစားျခင္းကို
လ့လာရန္ လ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ျခင္း
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္
ပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တာာဝန္ခံ (MHAP)
ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ “International Visitor Leadership
Program (IVLP) Multi Region Project” ၏ ပဋိပကၡႏွင့္
စိတ္ဒဏ္ရာမွပန္လည္ကုစားျခင္းကိုလ့လာရန္ ဇူလိုင္လ ၆
ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ MHAP တာဝန္ခံ
ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာႏွင့္
၎ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာပႆနာရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္
ဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂၅ ဖြဲ႔ႏွင့္
တြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္င္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား
ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏
စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္မွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္
Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ
ကာင္ဆယ္လာလးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး
င့္ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္
အုပ္ခ်ဳပ္သာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး
အတတ္ပညာသင္က်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္
ပန္လည္ျမွင့္တင္ေရး အတြက္
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။
ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္
က်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီးလးဦးကို

စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္
အမ်ိဳးသမီး ခုႏွစ္ဦးကို ဆက္လက္စ္သိမ့္
ဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။
ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး
ကာင္ဆယ္လာစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးင့္
ပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္
သာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္
ပန္လည္မွင့္တင္ေရးအတြက္
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လ
အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးစ္ဦးကိုစ္သိမ့္
ဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္
အမ်ိဳးသမီးစ္ဦးကိုစ္သိမ့္
ဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။
ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ
စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္
ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္
လ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍
စိတ္ဓာတ္ပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား
ပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၈
ဦးကို စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္ဆယ္လာခာက္ဦး
င့္ အမ်ိဳးသားကာင္ဆယ္လာစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ပန္လည္နရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ရွိေသာ
မသန္စြမ္းသူမ်ားလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွ

သင္တန္းသား သံုးဦးႏွင့္ သင္တန္းသူ ၁၅ ဦးကိုစ္သိမ့္
ဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ
AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္

မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
အျခားထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ
ကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ
င္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္ မ်ားႏွင့္
အျခား ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကိုစ္သိမ့္ဆြးေႏြးေပး
ခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ
ကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊
လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း
အမ်ိဳးသမီးလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားခာက္ဦးကို
စ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္
ရႊ႕ေျပာင္းမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦးႏွင့္
အမ်ိဳးသား ၁၀ ဦးတို႕ကိုစ္သိမ့္
ဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၈၀၂ ၃၈၂၈
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀
ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈July Burmese Newsletter