၂၀၁၉ ဇြန္လအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

ဇြန္လတြင္း အမႈဖြင့္၊တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသူ ၇၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထို ၇၆ ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္(ၿငိမ္း၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇၊ ၅၀၀၊ ၅၀၅(က)၊(ခ)၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလုံျခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ၁၀၊ ၁၀/၁၂၊ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀(စ်)၊ ပုဒ္မ ၅၂(က)၊ ေဖာက္ခဲြမႈဥပေဒ တို႔ျဖင့္ အသီးသီး အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆိုျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

ဇြန္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ၈၆ ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို ၈၆ ဦးအနက္မွ ၇၄ ဦးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၁၁ ဦးသည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾက ကာ တစ္ဦးသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သေျပေက်းရြာမွ အရပ္သား တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ ရွစ္ဦးရွိခဲ့သည္။ ထိုရွစ္ဦးအနက္မွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ခုႏွစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး တစ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(က)ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ 

ဇြန္လတြင္း အရပ္သားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ခုႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဇြန္လတြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သံုးဦးျဖစ္ေသာ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ဒါရိုက္တာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီးတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ 

ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔သည္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားသည္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ရရွိၾကျခင္း မရွိေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဓေလ့တစ္ခုသဖြယ္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား သည္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ အဆံုးသတ္သြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ပြားၿမဲ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဦးတည္၍ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေလ့ ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြေပးရာတြင္ က်ဴးလြန္သူ အမ်ားစုမွာ အာဏာလက္ဝယ္ရွိေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အကာအကြယ္ယူ၍ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနၾကသည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မတရားအသင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီး၊စစ္ေဆးျခင္း၊ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရသည္သာမက တရားစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ၾကရသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား

ထို႔ျပင္ အရပ္သားမ်ားသည္လည္း အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား၏ ရိုက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းသို႔ အလုပ္ျပန္သြားလုပ္ရန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ တန္းစီေနသည့္ ကိုစိုင္းထြန္းကို မူဆယ္ ရဲလွည့္ကင္းအဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္၍ ရိုက္ႏွက္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိသြားခဲ့ျခင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သေျပ ေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး ဘိလပ္ေျမစက္ရုံကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး၊အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရသည့္ ေအာင္သေျပေက်းရြာသား ကိုထြန္းျမင့္ဝင္း(ခ)ကိုထြန္းကို အုိးဘုိေထာင္တြင္း၌ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ကာ ေသဆုံးသြားခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွလည္း ထင္ရွားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသေနသည္။

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အစားထိုးေပးေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အျခင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသေရြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိရန္မွာလည္း အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်ဴးလြန္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ မူဝါဒတစ္ခု ခ်မွတ္၍ ဥပေဒ တစ္ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အျပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစျခင္းကို လည္း အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္၍ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အစိုးရအား အဆိုပါအျခင္းအရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(UNCAT)ကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္အတြက္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္လည္း ထပ္မံ၍ တိုက္တြန္းအပ္ပါ သည္။ 

ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ား၊ ႏွဳတ္ထြက္သြားမႈမ်ားႏွင့္ ေသဆံုး/ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား

  • ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္၌ ရြာသား ၃၆ ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ရြာသား ၂၅ ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ရြာသား ေျခာက္ဦးႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၌ ရြာသား ခုႏွစ္ဦးတို႔ကို အသီးသီး ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း
  • ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မေဈးမွ ရြာသို႔ျပန္လာသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ ေက်းရြာမွ  ဦးေက်ာ္ေအးသည္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္း
  • ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ၅၂ ဦးသည္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္သျဖင့္ တာဝန္မွ အသီးသီး ႏွဳတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္း
  • ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဏၰားကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရပ္သား (၁၁)ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၄ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္း

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားပါက ၎၏အက်ိဳးဆက္ကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ႀကံဳခံစားၾကရသူမ်ားမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေသဆံုး၊ဒဏ္ရာရွိမႈမ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္၍ လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိေစဘဲ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္လည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)မွ ေရစိုးေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵမာလႏွင့္ အဆိုပါ ေက်းရြာေန ေဒၚမဲမေခ်တို႔ကို တပ္မေတာ္ သတင္းေပးဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး လက္ထပ္ေပး ခဲ့ျခင္း၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) မွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္တပင္ေက်းရြာေန သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ေတာေခါင္း ဦးစိန္ထြန္းကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျခင္း၊ ဇိုမီးေတာ္လွန္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (Zomi Revolutionary Army)မွ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ဥ္းေတာ္ဦးအုပ္စု၊ ေညာင္ကုန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံ ဦးသန္းေဆာင္ထံသို႔ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာ္ေဒသရွိ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ား တူးေဖာ္ေနသည္ဟုဆိုကာ သတိေပးစာ တစ္ေစာင္ႏွင့္ က်ည္ဆန္ တစ္ေတာင့္ကို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး/ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNU/KNLA)မွ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္၊ မိဇိုင္းေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ရာအိမ္မႈး/ ဆယ္အိမ္မႈး ငါးဦးတုိ႔ကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာ၍ က်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ၎တို႔၏ ပစ္မွတ္ သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကို ေလးစားလိုက္နာမႈရွိသည္ကို ျပသေသာအားျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးပါရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ အတြင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ထားျခင္းကို ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားမွ ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိ သည္။ 

  • ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျခင္းခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာ ကရင္နီလူငယ္ ေျခာက္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုခူၾကဴးဖဲေကး(ခ) ဂူးဂူး၊ ကိုဂၽြန္ေပါ(ခ)ပ်ားေလး၊ ကိုမ်ိဳးလိႈင္ဝင္း(ခ)ပါစကြားလယ္၊ ကိုခြန္ေသာမတ္စ္၊ ကိုဒီးဒီ(ခ)စစ္မုန္းႏွင့္ ကိုခူးရီဒူး (ခ) ခူးရီးရယ္တို႔သည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ျခင္း၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၅၃ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၏ အစ္မျဖစ္သူ မေနဇာထြန္းသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး၌ သြားေရာက္၍ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစုအဖြဲ႔(MDCF) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကိုတင္ေမာင္ၾကည္သည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္(ၿငိမ္း၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရျခင္း(ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေန႔တြင္ပင္ ၎သည္ ကိုယ္ပိုင္ခံဝန္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္)၊ ကခ်င္ေဒသ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပဇာတ္တင္ဆက္ျပသရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ မဆုိင္းႏူးပန္ ႏွင့္ ကိုေပါလုတို႔သည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရျခင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြျခင္းခံရကာ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးဇင္သည္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(က)၊(ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၀၀ တို႔ျဖင့္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရျခင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဒီမုိကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစု(MDCF) အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္သည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း

အထက္ပါအျခင္းအရာမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေနသည္ ဆိုးရြားစြာ က်ဆင္းလာလွ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဝဖန္ဆန္႔က်င္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးသည္ အမႈဖြင့္၊တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားၾကရသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၉၊ ၂၀၊ ရာဇတ္သတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၀၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(က)(ခ)ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ တို႔သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏွိပ္ရန္ အသံုးျပဳ လာေသာ ထင္ရွားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္လာသည့္အျပင္ ထိုဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍လည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ထားလွ်က္ရွိသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္သိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိသေရြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေနသည္  ဆက္လက္၍ က်ဆင္းလွ်က္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း(UDHR)ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္သာမက ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳ ရျခင္းလည္း မရွိေသးပါ။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကာကြယ္မႈေပးပါရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္မွဳေပးပါရန္ တိုက္တြန္းၿပီး ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ား ကို ေလးစားလိုက္နာ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳေပးပါရန္လည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

လယ္ယာေျမေရးရာကိစၥရပ္မ်ား

ဇြန္လအတြင္းတြင္ လယ္ယာေျမေရးရာက႑၌ အၾကပ္အတည္းမ်ား ပုိ၍ ရင္ဆိုင္လာရျခင္းႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာေျမအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားသည္ ဖိႏွိပ္ထားမႈ၊ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကို ပို၍ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ယင္းအျပင္ သတင္းေထာက္မ်ား သည္လည္း အလားတူ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ဇြန္လတြင္း လယ္ယာေျမအေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ တပ္မေတာ္မွ လယ္သမား စုစုေပါင္း ၅၀ ဦး၊ သတင္းေထာက္ သံုးဦးႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးတို႔ကို အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လယ္ယာေျမေရးရာ ကိစၥရပ္တခ်ိဳ႕မွလည္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။  

  • ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါဆိုေရွးေက်း႐ြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္သိမ္းလယ္ယာေျမမ်ား အတြင္း ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားမွ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ သတင္းေထာက္ သံုးဦးမွ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ အေၾကာင္း သတင္းရယူခဲ့ကာ သတင္းမီဒီယာပညာျဖင့္ အားေပးကူညီခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) သတင္းေထာက္ ေနာ္ႏိုရင္း၊ Eleven Media Group သတင္းေထာက္ ေနာ္ခိုင္ခိုင္ေအးခ်ိဳ၊၊ Kantarawaddy Times သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သူ၊ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ မူ႔စူဇန္ ႏွင့္ ေတာင္သူ ရွစ္ဦးတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀/၁၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခံခဲ့ရျခင္း 
  • ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာဝတီတိုင္းခရီးစဥ္တြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းခံခဲ့ရသည္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစသည္ဟုဆိုကာ မလက္တို ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပေလာင္ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ ေတာင္သူ မစိန္စိန္စိုး (ေခၚ) မဇီးကြက္သည္  ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ ေအာ့ခ်က္ဒ္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာ ျမင့္စိန္၏ အမႈဖြင့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္း 
  • သိမ္းဆည္းျခင္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ားေပၚတြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းအတြက္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါဆိုေရွးေက်းရြာမွ ေဒသခံရြာသား  ေျခာက္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၇ ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ရြာသူ၊ရြာသား ၃၆ ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇ ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္၊တရားစြဲဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္း
  • လယ္ယာေျမအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုမ်ိဳးဝင္း၊ ကိုတိုးႀကီး၊ ကိုေအးသိန္း၊ ၈၈ ကရင္မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား လူမႈဖြ႔ံၿဖဳိးေရးအသင္း ဗဟို အလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေစာေမာင္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏွစ္ဦး၊ လယ္သမား တစ္ဦးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၉၊ ပုဒ္မ ၂၀ တို႔ ျဖင့္ အသီးသီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္  (ICESCR)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ထိုစာခ်ဳပ္ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေလးစားလိုက္နာ၍ က်င့္သံုးမွသာလွ်င္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္အခါ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အစိုးရအား လယ္ယာေျမအေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရမည့္ က႑မ်ားတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သည္လည္း က႑တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္ဝင္စာ ဧည့္ေတြ႔ခန္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာဧည့္သည္ နားေနေဆာင္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အက်ဥ္းသား/သူ ၁၇၁ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၉၄ ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္  ၅၄. ၉၇ ရွိသည့္အတြက္ ယခင္ ပညာသင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရွိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္သိပ္ျခင္းျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္(MNHRC)မွ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ျမစ္ႀကီးနား၊ လား႐ႈိးႏွင့္ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရသည္ ရွိသင့္သည့္ ပမာဏထက္ ၂၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ ေနၿပီး အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ခုႏွစ္ခု၊  ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခု၊ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အက်ဥ္းေထာင္ သံုးခုလည္း ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူမွ “လက္ရွိလူဦးေရ ၾကပ္တည္းမႈကို ေရရွည္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိသည့္ Paroles System ေခၚ ျပစ္ဒဏ္မေစ့မီ က်န္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ျပင္ပတြင္ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ပါမည္ဆိုသည့္ ကတိခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေပးေသာစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခံဝန္ျဖင့္ ထုတ္ေပးမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စတင္ေရးဆြဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္ျပင္ အက်ဥ္းသား စိစစ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္  လိုအပ္ပါက တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အတြက္  အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကို ႀကိဳဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ အစိုးရအား အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္သာမက အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အက်ဥ္းသား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ဆက္လက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈ 

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈၁၁၇၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ June Burmese MiR

တလအတြင္းသတင္းစုစည္းမႈ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ June Burmese Chronology

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 34 Remaining PP list Updated On June 30, 2019 (Burmese)

အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 432 facing trial list updated on June 30, 2019

၆၆ (ဃ) စာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated