အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။  ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်ရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေန႔၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ ကမာၻ႔အႏွံ႔အျပားတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ထပ္တူ ရပ္တည္ၿပီး အစိုးရအား ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား(SMRs)ဟုေခၚတြင္ေသာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား(SMRs)တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမႈဆက္ဆံရမည္ကို လမ္းညႊန္မႈေပးထားၿပီး ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရမည္ မဟုတ္ေပ။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား(SMRs)သည္ ေအာက္ပါ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိသည္၊

  • အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေမြးရာပါ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း
  • ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးျခင္း
  • ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္ကို  ရရွိျခင္း
  • အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးခြင့္ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ထားရွိျခင္း

မၾကာေသးမီက အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္ဝင္စာဧည့္ေတြ႔ခန္းႏွင့္ ေထာင္ဝင္စာဧည့္သည္ နားေနေဆာင္ သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၂၃၀၀၀ ဦး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ က်ဆင္းဆဲျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လြန္မင္းစြာ အက်ဥ္းသားဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ သံုးသပ္ပါသည္။

ယေန႔က်ရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေန႔၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလား တစ္ဦးတည္းကိုသာမက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို အမွတ္ရေနမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ၎တို႔၏ အတိတ္ကာလ ၌ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့မႈမ်ားကို အမွတ္ရေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဆက္လက္၍ တိုက္ပဲြဝင္ေနသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ အက်ဥ္းသားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတိုးတက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူလည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိဦးမည္ျဖစ္သည္။  ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းအတြက္ အက်ဥ္းက်ျခင္းခံရသူမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမျပဳသင့္ေပ။ 

အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ လူသားအားလံုး ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ဆိုသည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ အစိုးရမွ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းအပါအဝင္ ၎၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား(SMRs)ကဲ့သို႔ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈ 

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Nelson Mandela International Day (Burmese)