၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းျပ ဆရာ/ဆရာမမ်ား

ေက်ာက္မဲခရိုင္အတြင္းတြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ေလးပဲြကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ/ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ မူလတန္း၊အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာ/ဆရာမႀကီးမ်ား၊ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းျပ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား စုစုေပါင္း (၁၃၇၀) ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ AAPP မွ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း (၁၇)ပဲြကို သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနာင္ခိ်ဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ       ေက်းရြာေပါင္း   (၁၇)ရြာတြင္ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရြာသူ/ရြာသား စုစုေပါင္း (၁၁၅၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ပြဲကို ေက်ာက္မဲျမိဳ႕နယ္၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနရံုးခန္းမတြင္ ေႏြရာသီပန္းခ်ီ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား (၅၀)ဦးႏွင့္ ျပန္ဆက္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦးတို႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းျပျခင္း၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦးႏွင့္ ကိုစိုင္းေတဇာ(သိႏၷီ)တို႔မွ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ား ကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေဟာေျပာပြဲ မ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

သင္တန္းမ်ားပို႔ခ် ပေးျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း တို႔တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

ေမလတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ  ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္း(AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ႏွစ္ခုကို ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ပို႔ခ် ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေမလ ၇ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ(၁၁)ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေနဝန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ   တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူမွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့ သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၁၆)ဦး၊ သင္တန္းသား (၇)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ လားဟူ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(SNLD)ပါတီ၊ ဝ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ၊ မယ္လိတ္မဲႏူး၊ လေရာင္သစ္ စသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လားဟူ၊ အာခါ၊ ဝ-ဗမာ၊ ဝ-လားဟူ၊ ကရင္-ရွမ္း၊ ရွမ္း၊ ရွမ္း-ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ေက်းရြာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ လူငယ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ဝင္ေရာက္ေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၉) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ မဇြန္ပန္းမွ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရား မွ်တမႈသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ သင္တန္း ပို႕ခ် ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ (၇)ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား (၁၇)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူ မ်ားသည္ Civic and Justice Development Youth(CJDY)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္(NLD)၊ Clean Pathein၊ Investment our Time, Technique and Experience for the Public(ITEP Youth)၊ Early Childhood Intervention(ECI)၊ ဧရာဝတီလူငယ္ စင္တာ၊ သက္လူငယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစည္းအရံုး၊ Federal Youth Leadership Camp(FYLC)၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ ပန္းသီႀကိဳးစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ ဝင္စားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကရင္၊ ပေလာင္၊ သက္ႏွင့္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ မတရားညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

The Wings Institute မွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

The Wing Institute မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား AAPP ျပခန္းကို ေလ့လာ

ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္  The Wings Institute မွ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ရံုးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သိလုိသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)
Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

Basic Coping Skills, Introduction to Counseling, Common Mental Health Problems and Positive Thinking Training ကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ား

ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္   ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း၌ Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္း ကို သင္တန္းသူ/သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္  ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္   MHAP တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းသည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း၌လည္း Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ/သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

“Basic Coping Skills, Introduction to Counseling, Common Mental Health Problems and Positive Thinking Training”ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ကိုထင္ေအာင္ႏွင့္ CETA သင္တန္းနည္းျပ မခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔သည္ “Basic Coping Skills, Introduction to Counseling, Common Mental Health Problems and Positive Thinking Training” ကို Sandhi Governance Institute ၌ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ  ႏွစ္ရက္တာ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေနရာေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသား ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသမီး အသိပညာေပးစာေပေဟာေျပာပဲြ က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသိပညာတိုးျမင့္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) မွ ႀကီးမွဴး၍ အမ်ိဳးသမီး အသိပညာေပး စာေပေဟာေျပာပဲြကို ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း(ရန္ကုန္)၌ ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုစာေပေဟာေျပာပဲြတြင္ MHAP မွ ေဒၚႏွင္းပန္းအိမ္မွ  ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းမွ သင္တန္းသူေပါင္း ၉၄ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေမလတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းသူ ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီး သင္တန္းသူ ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေမလတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေမလတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ေမလတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူကုန္ကူး ျခင္းခံရသူမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ခံစားေနၾကရသူမ်ားစသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္ လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူး ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေမလတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ခုႏွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေျခာက္ဦး တို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ May Burmese Newsletter

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈