အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအဝေး

ယေန႔ ၅-၆-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္အက်ဥ္းသားဦးေရေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းညွိနိႈင္းအစည္းသို႔ ေအေအပီပီမွ ဦးတိတ္ႏိုင္၊ဦးဘိုၾကည္၊ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္ႏွင့္ ဦးစုိးႏုိင္တို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠဌအပါအဝင္ေကာ္မတီဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ICRC ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊လႊတ္ေတာ္အေျချပဳျပည္သူ႔အေထာက္ကူျပဳေရးအဖြဲ႕ တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။