ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကုိကူညီေထာက္ပံ့ေရးအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔အခမ္းအနားဖိတ္ၾကားလႊာ

သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား

ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေန႔ကုိ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတုိင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္ေပးပါရန္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ ။ ။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္

အခ်ိန္ ။ ။ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ၄ နာရီထိ

ေနရာ ။ ။ Best Western Green Hill Hotel အမွတ္ ၁၂၊ ဖုိးစိန္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္