စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

ဇြန္လ ၅ – ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဂရင္းအမရာ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္း ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန ဌာနတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုးတို႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။