ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ၁၆/ ၂၀၁၉ ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမွာ

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ၁၆/ ၂၀၁၉ ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမွာ

၁။ ေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္  ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁  ၇ ႏွစ္ အင္းစိန္ေထာင္ (ရုိက္တာသတင္းေထာက္)

၂။ ဝလုံး (ခ) သက္ဦးေမာင္   ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈ ၃/၁  ၇ ႏွစ္ အင္းစိန္ေထာင္ (ရုိက္တာသတင္းေထာက္)

၃။ ေအာင္ေဆြဦး      တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ ၁၇(၁)      ၂ ႏွစ္ မုိးညွင္းေထာင္ (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္)

၄။ ေမာင္ဦး             တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ  ၁၇(၁)      ၂ ႏွစ္ မုိးညွင္းေထာင္ (ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္)

၅။ မုိင္းခ်ိဳမင္းေထြး (ခ) အုိက္ယန္း      တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ ၁၇(၁) ၂ ႏွစ္ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (၈တန္းေက်ာင္းသား)

၆။ စုိင္းအုိက္လုံး (ခ) အုိက္လုံး    တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္း္ဆက္သြယ္မႈ ၁၇(၁)   ၂ ႏွစ္ ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (အသက္မျပည့္ ကေလးငယ္)

၇။ ေဒၚျမဆင့္        ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅(ခ)  ၁ ႏွစ္ ၆လ အုိးဘုိေထာင္ (NLD အဖဲြ႔ဝင္)

၈။ ႏွင္းေဟမာဝင္း     ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅(ခ)  ၁ ႏွစ္ ၆လ အုိးဘုိေထာင္ (NLD အဖဲြ႔ဝင္)

၉။ ေခ်ာစု               ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅(ခ)  ၁ ႏွစ္ ၆လ အုိးဘုိေထာင္ (အရပ္သား)

၁၀။ ေဒၚေဌး (ခ) တင္တင္ဝင္း    ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ၅၀၅(ခ)  ၁ ႏွစ္ ၆လ အုိးဘုိေထာင္ (အရပ္သား)

၁၁။ အုိက္ကို (ခ) ဝင္းကုိ  ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအက္ဥပေဒ ၃(၃) ၄ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၂။စုိင္းလွထြန္း   ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအက္ဥပေဒ ၃(၃) ၄ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၃။ လုံးေအာ္င     လက္နက္မႈ ၁၂(က)       ၇ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္  (အရပ္သား)

၁၄။ စုိင္းစိန္နာ     လက္နက္မႈ ၁၂(က)          ၇ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၅။ စုိင္းစံ            ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇၊ လက္နက္မႈ ၁၂(က)    ၇ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၆။ စုိင္းခြန္         ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇၊ လက္နက္မႈ ၁၂(က)     ၇ႏွစ္  ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၇။လုမ္စံစုိင္း      တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ၈၊ လက္နက္မႈ ၁၂(က)      ၁၀ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၈။ စုိင္းပန        ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၇၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအက္ဥပေဒ ၃(၃)  ၈ ႏွစ္ ေတာင္ႀကီးေထာင္ (အရပ္သား)

၁၉။ စုိင္းထြန္းေဖ  တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ ၁၇(၁)  ၂ ႏွစ္  လားရႈိးေထာင္ (အရပ္သား)

၂၀။ စုိင္းအုိက္ေတာင္း  တရားမဝင္အဖဲြ႔အစည္းဆက္သြယ္မႈ ၁၇(၁)   ၂ ႏွစ္ လားရႈိးေထာင္ (အရပ္သား)