ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆႏၵျပ၊ ဆူပူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

 

ရက္စဲြ။       ။ ၉ ေမလ ၂၀၁၉

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မွ ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသား ၉၅၃၅ဦး

အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္ မပါဝင္ခဲ့ေသာ ေရႊဘိုေထာင္မွ အက်ဥ္းသားမ်ား က ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ က ၎တို႔လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ပထမဆံုး ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဆႏၵျပ အက်ဥ္းသားမ်ား နွင့္ ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းေပးခဲ့ျပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ ဧၿပီလ ၂၆ ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသား၆၉၄၈ ႏွင့္ ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၉ ေန႕တြင္ တတိယအႀကိိိိိမ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အက်ဥ္းသား ၆၅၂၀ အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

ထိုုသို႕ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွ စတင္၍ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး(ကေလးၿမိဳ႔ ေမာ္လိုက္ကေလးေထာင္၊ ဖားအံေထာင္၊ ေရႊဘုိေထာင္၊ သာယာဝတီေထာင္၊ ျမစ္ႀကီးနားေထာင္၊ ပုသိမ္ေထာင္)တြင္ ဆႏၵျပမူမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနျပီး အာဏာပိုင္ဖက္ က အႀကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမူေၾကာင့္ ေရႊဘိုေထာင္ တေထာင္တည္းတြင္ပင္ အက်ဥ္းသား ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ ရသည္ ဟု ၾကားသိရသည္။

 ယခုကဲ့သို႕ ဆႏၵျပမူမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း ႏွင့္ အက်ဥ္းသား ေသဆံုးရျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ထဲေရး အပါအဝင္ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား မပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရ မွ စီစဥ္ သင့္သည္။

မိမိတို႕၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအရ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပမူမ်ား မွာ တစ္ဦးခ်င္း မွ ျဖစ္ေစ သို႕မဟုတ္ အစုအဖဲြ႕တဖဲြ႕မွ ျဖစ္ေစ ျဖစ္မူမ်ားသာ ရွိခဲ့ၿပီး ေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းသားအမ်ားစု စုေပါင္း ပါဝင္ေသာ၊ တစ္ေထာင္ၿပီး တစ္ေထာင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပမူမ်ိဳးမ်ား မရွိဖူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ေထာင္မ်ား တစ္ေထာင္ၿပီး တစ္ေထာင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပမူမ်ိဳးသည္ သမားရိုးက် ဆႏၵျပမူမ်ိဳး ဟု သတ္မွတ္ရန္ ခက္ခဲေပသည္။

တခ်ိဳ႕ေထာင္မ်ားမွ ဆႏၵျပမူမ်ား ကို လူမူမီဒီယာမွ တဆင့္ တိုက္ရိုက္လႊင့္ထုတ္ျခင္းမ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ လြန္စြာမွအံ့ႀသမိပါသည္။ တယ္လီဖုန္း ဆိုသည္ မွာ ကန္႔သတ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား တြင္ ပါဝင္သျဖင့္ ယခုကိစၥမ်ိဳးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေနသလား ဆိုသည္မွာ အဓိက ေမးခြန္းျဖစ္လာပါသည္။ ထို႕အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဆင္တူျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိပါသည္။

ထိုသို႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကိုက္ ဆူပူမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာသလို သံသယ စိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေလ့လာရပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၁။ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ရေသာ ျပႆနာအရင္းခံကို အျမန္ဆံုးရွာေဖြရန္

၂။ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္အတြက္ စိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အက်ဥ္းသားမ်ားသို႔ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုရန္

၃။ ဆႏၵျပအက်ဥ္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆက္လက္အသံုးမျပဳဘဲ အထိအခုိက္အနည္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္

၄။ လံုျခံဳေရးတိုးျမွင့္ခ်ထားရန္တို႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရရွည္တြင္

၁။ အက်ဥ္းသားမ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး၊ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စိစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္

၂။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ စာရိတၱျမွင့္တင္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

၃။ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရန္

၄။ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ တင္ျပရန္

၅။ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒကို အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ အတည္ျပဳရန္

၆။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စနစ္တက်ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တို႔ကိုလည္း ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ဦးဘုိၾကည္            တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး     +၉၅(၀)၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္   ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ           +၉၅(၀)၉၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

Statement on Prison Riot 2019 (9-5-2019)