ေအ ေအပီပီမွ မတ္လအတြက္ လစဥ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

မတ္လတြင္း အမႈဖြင့္၊တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသူ ၁၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထို ၁၆ ဦးအနက္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၁၁ ဦးသည္ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊(၂)၊ နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ–ကပၸလန္    (NSCN-K)မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ငါးဦးသည္  မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) တို႔ျဖင့္ အသီးသီး အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

မတ္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ၃၁ ဦးရွိခဲ့သည္။ ထို ၃၁ ဦးအနက္မွ ငါးဦးသည္  နာဂအမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ–ကပၸလန္(NSCN-K) မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၆ ဦးသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ မတ္လတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားအနက္မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၁၃ ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးသည့္ေနာက္ တြင္ ၎တို႔ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ် ရရွိျခင္းမရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

မတ္လတြင္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ ၁၅ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထို ၁၅ ဦးအနက္မွ အလုပ္သမားအေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ေျခာက္ဦးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ) ပုဒ္မ ၁၉၊ လယ္သမား ႏွစ္ဦးႏွင့္ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇၊ လယ္သမား သံုးဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ဦးႏွင့္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂(၁) ႏွင့္ ၅၀၅(ခ) တို႔ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

မတ္လတြင္း စုစုေပါင္း ၂၅ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေလးဦးျဖစ္ေသာ ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး၊ ကေလးစစ္သားေဟာင္း ကိုေအာင္ကိုေထြး၊ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ကခ်င္တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ မနန္ပူတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း  ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည့္တိုင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္  ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား၏ အဓိက ဦးတည္ရာ ပစ္မွတ္သဖြယ္ျဖစ္ေနၾကရသည္။ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC)ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ရွစ္ဖဲြ႔ (NCA-NS EAO) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ပူးတဲြထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္၌ လက္ရွိျဖစ္ပြား ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းႀကိဳးပမ္းၾကရန္၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းၾကရန္ စသည့္ အခ်က္ မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေဆြးေႏြးပဲြ မျပဳလုပ္မီႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ မတ္လအတြင္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ပို၍ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ အရပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ တရားစဲြဆိုမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားမႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားသည္လည္း ျမင့္တက္လာလွ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားမွလည္း အလားတူေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို က်ဴးလြန္လွ်က္ရွိသည္။

 

ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမ်ား

  1. မတ္လအတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္ဟူေသာ သံသယျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပားႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ရြာသား ၂၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသူ ၂၇ ဦးအနက္မွ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္သား လူနာတစ္ဦးသည္ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းကို ခံခဲ့ရစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေသဆံုး သြားခဲ့ၿပီး ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ အရပ္သား ကိုးဦးသည္လည္း မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒ ပုဒ္ ၁၇(၁)၊(၂)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားျခင္းကို ခံထားရသည္။
  2. တပ္မေတာ္မွ နာဂ အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ–ကပၸလန္(NSCN-K) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးအန္ကန္႔၊ ဦးေက်ာ္ဝမ္းစိန္၊ အဖြဲ႔၏ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးအန္းမုိင္၊ ဦးေစာထင္၊ ဦးေအာင္ဆိုင္းတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။
  3. ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပဲြ၌ စစ္သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ၁၁ ဦးတြင္ အရပ္သား ခုႏွစ္ဦးပါဝင္ေနၿပီး ၎တို႔ကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လႊတ္ေပးရန္ရွိသည္ဟု ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA)အဖဲြ႔၏ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးခိုင္သုခမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  4. ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)မွ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၊ သံေတာင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်ားေဟာ္ ႏွင့္ စခန္းမွဴး ဒုရဲအုပ္ ဆလိုင္းဘီးဖာ တို႔ကို ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ ငါးရက္တာကာလအတြင္း သံေတာင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်ားေဟာ္ကို ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။
  5. ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ မန္လီရြာ၌ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္  (SSPP/SSA)၊ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA) ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေသာ မန္လီရြာသား ၁၂ ဦးအနက္ RCSS/SSA မွ  ရြာသား ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၿပီး တစ္လနီးပါးအၾကာတြင္မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
  6. ကခ်င္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ၿပိန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္ေကာင္းေက်းရြာရွိ ႀကံခင္း၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသား ၆၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
  7. တအာင္းလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA) မွ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေဆးေဒသ မွ ခိုလံုလီေရွာ တိုင္းရင္းသား ရွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီး ၁၁ ရက္အၾကာတြင္မွ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ျပင္ မတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမာက္ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ မင္းျပားႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA)တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ နမ့္လန္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ သီေပါ၊ ေက်းသီး၊ ေက်ာက္မဲႏွင့္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားၾကား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ၎ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ သရက္တပင္ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးဘေစာ၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၌ တိမ္ညိဳရဲစခန္းမႉး ရဲအုပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၌ ကူးတုိ႔စက္ေလွေမာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေမာင္ေခ်ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႔တို႔သည္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားလာၿပီး အရပ္သားမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစြာျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔ကို စစ္ရာဇဝတ္မႈဟု သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ကိုမူ ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ပ်က္ကြက္ေစျခင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(UNCAT)၊  ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္ (၂၁) ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို သံုးႀကိမ္တိုင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း၊  တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္း မရွိေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ရွစ္ဖဲြ႔ (NCA-NS EAO)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ညွိႏႈိင္းျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္းသစ္ကို စတင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခိုင္မာမႈရွိေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္မွာမူ UNCAT ႏွင့္  ICCPR ကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လံုၿခံဳခြင့္တို႔ကို ကာကြယ္မႈေပးသည္ကို ျပသေသာအားျဖင့္ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ပါရန္ ထပ္မံ၍ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၈၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား၊ အပိုဒ္ ၃၅၃ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ “မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေစရ” ကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္

မတ္လအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေျခအေနသည္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေဟာေျပာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး၊ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရကို ေလ်ာ့နည္း ေစသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၌ ေဟာေျပာခဲ့သည့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရေသာ အမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ကိုေဝဟင္ေအာင္တုိ႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္စီ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ သရပါဟိုတယ္​မွ အလုပ္​ျဖဳတ္​ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အလုပ္​သမားမ်ားကို အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ ဦးေဆာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူ ေျခာက္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေနမ်ိဳးဝင္း၊ ကိုတင္​​ေဇာ္​ဝင္​း၊​     ကိုေအာင္​ဆန္​းလင္​း၊ ကိုဟိန္​းသူရ​ေဇာ္​၊ မမာလာစိုးႏွင့္ မယမင္​းထြန္​းတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္  တပ္မေတာ္မွ ဒါရိုက္တာ ဦးမင္းထင္ကိုကိုႀကီးကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ စြပ္စြဲကာ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္သာမက စာေရးဆရာမ ႏြယ္သာကီကိုလည္း တပ္မေတာ္အေပၚ ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္လြဲမွားရန္ရည္ရြယ္၍ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ Live ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြကာ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။

ထိုအျခင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန သည္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားေအာက္တြင္ ဆက္လက္ က်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ အရပ္သားအစိုးရသည္ အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္မွာ သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္  အေျခခံဥပေဒက အာမခံထားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္၍ ေခတ္ႏွင့္အညီျမွင့္တင္သြားမည္ ဆိုသည္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပ႒ာန္းေပးထားေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္လည္း အလွမ္းေဝးေနဆဲျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ထားမႈမ်ားေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္၊စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိသည့္အတြက္ ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ က်င့္သံုးရန္မွာလည္း မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ အစိုးရအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာ၍ က်င့္သံုးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ က်ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံု႐ႈံးေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ လယ္ယာေျမက႑ကို အဓိကအားထားေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူ ၇၀ ရာခိုင္းႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိသည့္ လယ္ယာေျမက႑ကို တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး ေစရန္အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္မွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျမင့္တင္ေရး ဥပေဒ တြင္ လည္း ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္မႈ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆံုး႐ႈံးေနၾက ရဆဲျဖစ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ  ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္ တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း တို႔သည္ လယ္ယာေျမ က႑ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အျခင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ အစိုးရမွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအနက္မွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမတခ်ိဳ႕ကို ေတာင္သူမ်ားထံ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ားအနက္မွ တခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မတ္လတြင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ လယ္ယာေျမအေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ ကိုမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ ကိုေအးသိန္း၊ ေတာင္သူ ကိုမိုးႏွင့္ ဦးသန္းထြန္းတို႔သည္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လစီက်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္း၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊​ အမွတ္​ ၅ တိုင္​းဗဟို​ ေလ့က်င့္ေရးတပ္​မွ ဧရာဝတီတိုင္​း​၊ ​ေရႊ​ေသာင္​ယံၿမိဳ႕၊ ခရင္​​ေခ်ာင္​းေက်းရြာရွိ ၎တို႔ ျပန္​လည္ ​စြန္​႔လႊတ္​ထားသည့္ အုန္းဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ​​မ်ားေပၚ၌  ျခံစည္​း ႐ိုးခတ္ျခင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပေအးေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ၁၆၉ ဦး၏ လယ္ယာေျမ ဧက ၁၆ဝဝ ေက်ာ္သည္ ဝါးစိမ္းေတာင္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ဧရိယာ သတ္မွတ္ သည့္အတြင္း ပါဝင္သြားခဲ့သည့္ အတြက္ မူလ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လယ္ယာေျမ က႑ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အျခင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္မွ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ နစ္နာေၾကး ရရွိေရး၊ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ အပ္ႏွံေရး၊ မစြန္႔လႊတ္ရေသးသည့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာၿခံေျမမ်ားကို ေကာ္မတီအသီးသီးမွ အျမန္ဆံုး စိစစ္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမွ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ ကာကြယ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း လယ္ယာေျမ က႑ႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျမွင့္တင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ ႀကိဳးပမ္း  ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွလည္း သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ျပင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေ ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နည္းလမ္းမ်ား အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရအား လည္း အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ တိုက္တြန္းလွ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေန မ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ျခင္း မရွိေသး သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အေျခအေနတခ်ဳ႕ိမွလည္း ထင္ရွားစြာ ျပသလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္တြင္ အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔မွ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းလံုျခံဳေရးကို တုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည့္ အတြက္  အက်ဥ္းက်ျခင္း ခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား ေလးဦးကို တုတ္ျဖင့္ ရိုက္ျခင္း၊ ပါးရိုက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ ဦးေခါင္းကို နံရံျဖင့္တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ပိုင္ႀကီး ဦးခ်ိဳဝင္းထြန္းမွ ညအခ်ိန္တြင္ သီခ်င္းသီဆိုေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ေခၚယူဆံုးမခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ရိုက္ႏွက္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တခ်ိဳ႕တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အျပစ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အက်ဥ္းသား အခ်င္းခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ ခိုင္းသည့္စနစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ လက္က်န္ အေမြဆိုးမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္က်ပ္ ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နည္းလမ္း မ်ားရွိေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္မွာလည္း အက်ဥ္းသားမ်ား အတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ေအးေဆြမွ မႏၱေလး ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ရွိသင့္သည့္ အက်ဥ္းသား ပမာဏထက္ သံုးဆခန္႔ရွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ အက်ဥ္းသား ၂၆ ဦးကို ၾကည့္႐ႈေနရၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလွ်င္ အက်ဥ္းသား ၁၂ ဦးကို ၾကည့္႐ႈရမည္ဟုသာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေဆးဝန္ထမ္းဦးေရ လံုေလာက္မႈ မရွိသည္ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မႏၱေလး ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္တြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူဦးေရ ျပည့္သိပ္လွ်က္ရွိသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မတ္လအတြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို  ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္(MNHRC)ႏွင့္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)တို႔မွ  ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ၀င္ဆံ့ႏုိင္သည့္ အက်ဥ္းသား ဦးေရထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ျမင့္မားေနမႈ၊ မတရား အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပ့ါျခင္း၊ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္မ်ား ရရွိေရး၊ အခ်ိဳ႕ေထာင္မ်ား၌ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားမွာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံတင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ အစိုးရမွလည္း အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေႏွးေႏွးမႈ မရွိဘဲ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာက္ရြက္ပါရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP)မွ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Month in Review for March

လစဥ္သတင္းစုစည္းမႈ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Chronology for March

လက္က်န္ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 45 Remaining PP list Updated On March 31, 2019 Burmese

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 319 facing trial list updated on March 31, 2019

၆၆ (ဃ) ျဖင့္အမႈရင္ဆုိင္ေနသူမ်ားစာရင္းေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ 66 (D) total list(new) Updated