ေအေအပီပီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မႏၱလာဒီဂရီေကာလိပ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၉)ပဲြကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(GTI)၊ မႏၱေလး နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၱလာဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ရတနာပုံတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္(UCSM) တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္(ျမင္းျခံ)တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ေက်ာက္ဆည္) တြင္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၂၈၅၀ ဦးေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾက သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုလြင္မိုးျမင့္တို႔မွ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္ ဦးစြာမိတ္ဆက္ေပးၿပီး AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲ

ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ႐ွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ လူ႔အခြင့့္အေရး၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္ (၃၀) တို႔ကို ပါဝါပြိဳင့္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အေမးအေျဖမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ လူအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကာတြန္းတို တစ္ကားျပသၿပီး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္ေစရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးကို ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေစရန္တို႔ကို ႐ုပ္သံ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ား ျပသ၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPP မွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ပိုစတာမ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း ပို႕ခ် ျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္  အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း ႏွစ္ခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၁) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေနဝန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ   တရားမွ်တမႈ သင္တန္းနည္းျပ အျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ကိုးဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ကိုးဦးတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ ေလာ္ေဝၚပါတီ လူငယ္၊ ကခ်င္လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအရံုး (AKYU)၊  လီဆူ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ တိုင္းရင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာအသင္းေတာ္၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) စသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ  အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ဂ်န္မိုင္ေကာင္း(JMK) စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္း၊ ေဂ်ာ္မဆက္(JMS) စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖဲြ႔ခ်ဳပ္(KBC)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ လီဆူ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ် ခဲ့ေသာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ မတရား ဖမ္းဆီး၊တရားစဲြဆိုမႈမ်ား စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ (၁၁) ရက္တာ သင္တန္း၌ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေနဝန္းမွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို သင္တန္းသူ ရွစ္ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား ၁၄ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမွဳဖြင့္ၿဖိဳးေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း၊ ရွမ္းနီ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကခ်င္လူငယ္ ေကာ္မတီတို႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်းရြာလူငယ္မ်ား၊ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္၊ ေက်ာင္းသူ၊ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔ဝင္ (စရဖ)၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ရွမ္းနီ၊ ကခ်င္ႏွင့္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတရား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္မွဳမ်ားႏွင့္ မတရား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမွင့္တင္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီမွ လာေရာက္လည္ပတ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီမွ Stephan Sakalian (Resident Representative), Sai Kong Kham (Senior Advisor) ႏွင့္ Sarah Avrillaud (Protection Coordinator) တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ၾက သည္။ AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏုိင္၊ AAPP ရန္ကုန္ရုံး တာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသန တာဝန္ခံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိး၊ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စုိးဝင္းတုိ႔မွ ၎တို႔ကို လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး လက္ရွိ AAPP မွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေအေအပီပီမွ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ UNCAT ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ျပခန္းတြင္း လွည့္လည္ျပသခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္းျဖတ္သန္းမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေပးခဲ့ သည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Myanmar Institute of Theology မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

Myanmar Institute of Theology မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား AAPP ျပန္ခန္းအားေလ့လာ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ Myanmar Institute of Theology မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၄၃ ဦးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း(AAPP) သို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP မွ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိး၊ AAPP အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးတင္မ်ိဳးထြဋ္ႏွင့္ ဦးကိုကုိေအာင္တို႔မွ AAPP ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပခန္းကို ၾကည့္ရႈေလ့လာ ၾကရာ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စုိးဝင္းႏွင့္ AAPP အဖြဲ႔ဝင္ ဦးသန္းထိုက္ဝင္းတို႔မွ ရွင္းလင္း ျပသခဲ့ၾကၿပီး ေမးျမန္းသည္မ်ား ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ မဲေစာက္ AAPP သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

Washington University မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂  ရက္ေန႔ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရွစ္ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ Washington University မွ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၁၈ ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ Harrow Internation School မွ  ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား ၃၀ ဦးႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁၃ ဦးတို႔ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ AAPP မွ မမိုးပန္းျဖဴမွ AAPP ၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ လက္ရွိကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေရးရာ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပခန္းတြင္း လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသေပးခဲ့သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP)

သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္း

Basic Coping Skills, Stress Management and Self-Care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ထိ  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္သည္ Basic Coping Skills, Stress Management and Self-Care training ကို ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၉ ဦးကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

Stress Management and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Sandhi Governance Institute ၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(MHAP) မွ သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္ႏွင့္ MHAP စူပါဗိုက္ဆာ မသန္းသန္းေဌးတို႔သည္ Stress Management and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းကို သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား စုစုေပါင္း ၂၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း

အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း သို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာ သင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၇ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလ့က်င့္ ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူ ငါးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ AAPP-MHAP အဖဲြ႕သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူကုန္ကူး ျခင္းခံရသူမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ခံစားေနၾကရသူမ်ားစသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္ဆယ္လာ တစ္ဦးမွလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္   အျခား ထိခိုက္လြယ္သူ မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Newsletter Template for February