ေအေအပီပီမွဧၿပီလအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာထုတ္ျပန္

အေျခခံလူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Hr and good gov

ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးမွ ပါဝင္ေဆြြြးေႏြး

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) မွ အေျခခံ လူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ရွစ္ပဲြကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ပဲြစီကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ ႏွစ္ပဲြကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြတစ္ပြဲကိုလည္းေကာင္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႔ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၅၆၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ဝင္းျမင့္ခ်စ္၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမခြာညိဳဦးႏွင့္ ေဒၚနီနီဒြန္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမတ္ေက်ာ္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ဦးထြန္းသာလွႏွင့္ ဥသွ်စ္ပင္ၿမိဳ႕ ရတနာပံုရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမသိန္းတို႕မွ အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ေပးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုမ်ိဳးထြဋ္ေအာင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာ ႐ွင္း လင္း ေဆြးေႏြးေပးခ့ဲပါသည္္။ ထို႕ျပင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႕မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ ေဆာင္ စာအုပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏ အေရးႀကီး ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၄) ပါ အခ်က္မ်ား၊ ပိုစတာ မ်ားကို ေဝငွခဲ့ပါသည္။

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

HR discussion in Bago

မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ

ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွျမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကြင္းၿမိဳ႕၊ သင္ေတာကန္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ားအား အေျခခံ လူ႔အခြင့့္အေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ AAPP မွ ကိုမ်ဳိးထြဋ္ေအာင္ မွ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ လူ႔အခြင့့္အေရးအေၾကာင္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအပါအဝင္ ေက်းရြာေနျပည္သူလူထု စုစုေပါင္း (၅၅) ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AAPP မွ UDHR လက္ကမ္းစာေစာင္ ႏွင့္ ပိုစတာမ်ား ေဝငွခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး

HR discussion in Insein                 AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းကုန္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ Social Research Development Group(အင္းစိန္)အဖဲြ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး-ရပ္ေက်းဥပေဒႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္မွ လူ႔အခြင့္ အေရးအေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴး၊ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ ဝင္စား သူ ၅၀ ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕တြင္ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးျခင္း

HR and TJ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊     လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္  အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႕ထိ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕ထိလည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုတင္မ်ိဳးထြဋ္မွ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၆ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ကိုးဦးတို႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းတက္ ေရာက္သူမ်ားမွာ  ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ပအိုဝ္း၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း-ကရင္တိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ေသာ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ကေလးသူငယ္တခ်ိဳ႕  ပညာသင္ၾကားခြင့္မရဘဲ အလုပ္လုပ္ ေနၾကရျခင္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္အားခမရျခင္း၊ အခ်ိန္ပို လုပ္အားခ အျပည့္အ၀မရျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ျပည့္ဝ သည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ မခံယူရျခင္း  စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ မဇြန္ပန္းမွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပး ခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး (၁၂) ဦး၊ အမ်ိဳးသား (၁၅) တို႕ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ၿပီး ၎တို႕သည္ ရွမ္း၊ ဗမာႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနည္း ပါးေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ ဆိုင္ေနရသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိ ပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ႀသစေတးလ်နိုင္ငံမွ သံအရာရွိႏွင့္အဖဲြ႕ AAPP ျပခန္းသို႕ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈ

US Ambassador visit

    AAPP မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးမွ ၾသစေၾတးလ်သံအရာရွိႏွင့္အဖဲြ႕အား AAPP ျပခန္းတြင္း ရွင္းလင္းျပသ

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ တြင္ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံ သံရုံးမွ သံအရာရွိမ်ားျဖစ္ သည့္ Jerey Kruse (Deputy Head of Mission), Alex Street (First Secretary), and Jonathan McManus (Senior Policy Officer) တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ AAPP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ AAPP တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး   ဦးဘုိၾကည္၊ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတို႔မွ ျပခန္းတြင္းလုိက္လံရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ AAPP ၏ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖဲြ႔ ေအေအပီပီျပခန္းသုိ႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

US embassdor

                                 AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ကို AAPP ျပခန္းတြင္း  ရွင္းလင္းျပသ

ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္သံရံုးမွ  Scott Marciel (US Ambassador), Sean R.Smith (Political Officer), Khine Mwan Lurnn (Political Specialist) ႏွင့္ သံရုံးမွဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦး တို႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီး AAPP တဲြဘက္ အတြင္းေရးမွဴး   ဦးဘုိၾကည္၊ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတို႔ႏွင့္ AAPP ၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

OHCHR Regional Officer for South East Asia မွ AAPP သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

OHCHR visit

AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္၊ AAPP မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသန တာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးႏွင့္ OHCHR တို႕ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ OHCHR Regional Office for South East Asia မွ John Coughlan (Human Rights Officer )ႏွင့္ Raja Azwa Petra (Human Rights Officer Asia – Pacific Section) တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး (AAPP) ရုံးသုိ႔  လာ ေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။  OHCHR Regional Office for South East Asia မွ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ားအား AAPP တဲြဘက္ အတြင္းေရးမွဴး   ဦးဘုိၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတုိ႔မွ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး AAPP ၏ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မ်ားအား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ AAPP ၏ ျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကၿပီး ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

MNHRC မွ ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ AAPP ျပခန္းသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈ

MNHRC visit

                                      AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ MNHRC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို AAPP ျပခန္းတြင္း  ရွင္းလင္းျပသ

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစစ္ၿမိဳင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ရုံးသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ AAPP ျပခန္းအား ေလ့လာ ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ AAPP မွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး   ဦးဘုိၾကည္ ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မုိးတုိ႔ႏွင့္ MNHRC ႏွင့္ AAPP တို႔ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

AAPP and Health and suport

                           က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ AAPP တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဒါက္တာ သီတာလွ (ကုသေရး ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာ ေသာင္းလႈိင္ (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာထက္လင္း၊ ေဒါက္တာဟန္နီဝင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ)၊ ကိုေက်ာ္စိုးဝင္း (စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တာဝန္ခံ) တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္။

AAPP ၏ Memory of The Past ျပခန္းအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ေလ့လာ

ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ Memory of the Past ျပခန္းအား  Swedish Burma Committee မွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံမွ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေတာင္ဒဂံု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ျပခန္းတြင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦး သည္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး သံုးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးအား  ဆက္လက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး လွ်က္ရွိသည္။  ထို႕ျပင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ ရွိၿပီး ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖဲြ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ လိင္အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးတို႕အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ငါးဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာအားေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Burmese Newsletter Template for April