မတ္လ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

HR awarness

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးပဲြ

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

မတ္လအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) မွ အေျခခံ လူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ (၉) ပဲြကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာဝတီ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံတန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ တို႕တြင္ ႀကီးမွဴး က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၆၉၇) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာသူရေအာင္၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ဦးေက်ာ္၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေအာင္၊ အုတ္ဖို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဇင္ဦး၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇဝဏၰလႈိင္တို႕မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပး ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္   AAPP မွ   ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊   ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုမ်ိဳးထြဋ္ေအာင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုဝဏၰႏြယ္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာ ႐ွင္းလင္း ေဆြးေႏြး ေပးခ့ဲပါသည္္။ ထို႕ျပင္ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင္ ကိုဝဏၰႏြယ္တို႕မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ AAPP မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္ စာအုပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၄) ပါ အခ်က္မ်ား၊ ပိုစတာ မ်ား ကို  ေဝငွခဲ့ပါသည္။

အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးျခင္း

training at Kyone doe ts

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာလူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးျခင္း

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ကရင္ျပည္နယ္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ တြင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕ထိလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕ထိလည္းေကာင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္းနည္းျပအျဖစ္ ကိုေစာသန္းလႈိင္မွ သင္တန္းပို႕ ခ် ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုေက်ာ္ဦးမွ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ အဖဲြ႕ဝင္ လူငယ္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဖဲြ႕ (KYDG) မွ အဖဲြ႕ဝင္လူငယ္မ်ား၊ ကရင္လူငယ္မ်ား တြဲလက္ပရဟိတ အဖဲြ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ၁၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးတို႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႕မွာ ကရင္၊ ဗမာႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ေသာ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ အဓမၼလူသစ္စုေဆာင္းျခင္း စသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုင္းေယာင္းၿမိ႕နယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ သင္တန္း၌ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုေအာင္သိန္းၾကည္မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပအျဖစ္ ကိုစိုင္းျမင့္သူမွ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦး၊ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား (၁၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၇) ဦးတို႕ သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႕သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ား၊ ရပ္ကြက္စာေရးႏွင့္ က်ိဳင္းတံုလူငယ္ စင္တာမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ လားဟူ၊ အာခါ၊ ရွမ္း၊ ရွမ္း-လားဟူတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ေသာ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ကန္႕သတ္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိ ပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

Justice forum

                                             တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးညီလာခံသို႕ AAPP မွ ကိုေဇာ္မိုး တက္ေရာက္

တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးညီလာခံကို တက္ေရာက္

မတ္လ ၇ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးညီလာခံအား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန တာဝန္ခံ/ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယတာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးမွ တက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး “တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေစျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူေပးေရး” အခန္းက႑ ၌ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီွေစေရး၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး၊ ဓေလ့႐ိုးရာ ဥပေဒမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး စသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

MNHRC and AAPP

                              အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔မွ ႀကီးမွဴး၍  အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အား ေနျပည္ေတာ္ရိွ Max Hotel တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႕မွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ MNHRC ဥကၠဌ မွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး AAPP တဲြဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္မွ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ MNHRC အဖြဲ႔ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္မွ ေကာ္္မရွင္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ ေထာင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရွင္းျပခဲ့့ပါသည္။ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီအခ်ဳိ႕မွ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ မ်ားနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ရံုး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဥကၠဌနွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း မွ တာဝန္ရိွသူ မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၉ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါ သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

မတ္လအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တို႕ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ၎တို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ တျခားထိခိုက္ နစ္နာသူမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ထို႕ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ HIV ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ AAPP-MHAP ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦး သည္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ အမ်ိဳးသမီး ခုႏွစ္ဦးအား  ဆက္လက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိ သည္။  ထို႕ျပင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္စယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ မတ္လ အတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖြဲ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းခံရသူမ်ား၊ လိင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကို ဆက္လက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ မဲေစာက္အဖဲြ႕မွ ေကာင္ဆယ္လာသံုးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ငါးဦး တို႕အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ခုႏွစ္ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

အေထြေထြလႈပ္ရွားမႈမ်ား

March 13 Phone maw

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားသို႕ AAPP မွ ကိုေက်ာ္စိုး တက္ေရာက္

ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစုိးႏုိင္က်ဆုံးျခင္း ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ကိုစိုးႏိုင္တို႕ က်ဆံုးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳေအာက္ေမ့ ဘြယ္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အသင္း(AAPP) ကိုေက်ာ္စိုး အပါအဝင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ကိုဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးျခင္း ႏွစ္နွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသူ မ်ားမွ တက္ေရာက္ဂါဝရျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

AAPP ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ Memory of the Past ဓါတ္ပံုျပခန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနား

18 year aapp aniversary

AAPP ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ Memory of the Past ဓါတ္ပံုျပခန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကား

မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) တည္ေထာင္ျခင္း ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ Memory of the past အမည္ရ ဓါတ္ပုံျပခန္း ဖြင့္လွစ္ပဲြအခမ္းအနား အား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး AAPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏုိင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ AAPP ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)  ဌာနတာဝန္ခံ ကိုေက်ာ္စုိးဝင္းမွ AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ဦးကုိကုိႀကီးႏွင့္ ဦးမင္းေဇယ် ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒါက္တာေဒၚတုိးတုိးတင္၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ပြင့္လင္းအဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးမင္းကုိႏုိင္တုိ႔မွ အမွတ္တရ စကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္ မွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ Memory of the past ဓါတ္ပုံျပခန္းအား ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (INGOs) မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဓါတ္ပုံျပခန္းအား ေန႔စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီထိ ဖြင့္လွစ္ျပသ ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ဦးတိတ္ႏုိင္  အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဦးဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈