ေအေအပီပီမွေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပဲြမ်ား

HR and good gov photo

ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးပဲြကို ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္

ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့့္အေရးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၄ ပဲြကို ႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ဌာနဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးအရာရွိမ်ား၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ စာေရးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၁၀၇၄) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမား ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းစံ၊ ေရတာရွည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿမိဳ႕ႏိုင္၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးေကာင္းျမတ္ညီ၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္း၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ကံ၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္မ်ိဳးေအာင္ တို႕မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။

AAPP မွ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုသန္းထိုက္ဝင္း၊ ကိုလြင္မိုးျမင့္၊ ကိုမ်ိဳးထြဋ္ေအာင္၊ ကိုကိုေအာင္၊ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ကိုေက်ာ္ဦးႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕မွ ဦးဘိုေတာက္ တို႔မွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာ ေျပာ ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးခ့ဲပါသည္္။ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ဦးရဲေအာင္ႏွင့္ ကိုဘိုေတာက္ တို႕မွ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ AAPP မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အိတ္ေဆာင္စာအုပ္မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၄) ပါအခ်က္မ်ား၊ ပိုစတာ မ်ား ကို  ေဝငွခဲ့ပါသည္။

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

Hr taining

သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာလူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နန္႕ဆန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕တို႕တြင္ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးျခင္း

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္း၊ ပေလာင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ နန္႕ဆန္ၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၆ ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕အထိ (၁၀) ရက္တာ သင္တန္းတစ္ခုကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္း၌ သင္တန္း နည္းျပ မ်ားအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း နည္းျပ ဦးေစာသန္းလႈိင္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပ ကိုစိုင္းျမင့္သူတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေက်းရြာ လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး (၂၅) ဦး၊ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား (၇) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၂) ဦး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ေသာ နန္႕ဆန္႕ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ကန္႕သတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာေဒသအတြင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားပါက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားမွ ရိုက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ထို႕ျပင္ AAPP မွ သင္တန္းနည္းျပမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပ မဇြန္ပန္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း နည္းျပ ကိုတင္မ်ိဳးထြဋ္တို႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕အထိ (၁၁) ရက္တာ သင္တန္းတစ္ခုကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕၌ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး (၁၆) ဦးႏွင့္ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား (၁၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၆)ဦး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕၊ ေတာင္သူ လယ္သမား သမဂၢ၊ လီဆူ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕၊ ေစ်းရပ္ပရဟိတအသင္း၊ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ ရွမ္းေျမာက္လူမ်ဳိး ေပါင္းစံုခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၊ “ ၀ ” နားဖ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၊ ေရႊပါရမီ လူမႈ/ဘာသာေရးအသင္းစသည့္ ပရဟိတ အသင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရွမ္း၊ တအာင္း၊ လီဆူ၊ ပအို၀္း၊ လားဟူ၊ ကရင္၊ ဗမာႏွင့္ ဓႏုတိုင္းရင္းသား မ်ားျဖစ္ႀကသည္။ သီေပါ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းစသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိ ပညာမ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းသင္တန္း ပို႕ခ်ေပးျခင္း

MHAP

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းသင္တန္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP) မွ သင္တန္းဆရာ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးထင္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစုိးတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ စိတ္ဓါတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း သင္တန္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕အထိ (၁၀) ရက္ တာ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ႔ သည္။ အဆိုပါသင္တန္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ Kachin Baptist Convention (KBC) ၊ Karuna Mission Social Solidarity (KMSS) ၊ Kachin Development Group (KDG) ႏွင့္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၇) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Johns Hopkins University မွ နည္းပညာအကူအညီမ်ားရယူကာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း အေထာက္အပံ့ မ်ားေပးႏိုင္မည့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား သင္တန္းပို႕ခ်ေပးျခင္း

KSW

လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ Self-Care, Problem Solving Skills, Basic Counseling Skills and Psychological First Aid သင္တန္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP) မွ ဌာနတာဝန္ခံ (Program Chief) ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ စူပါဗိုက္ဆာ ေဒၚသန္းသန္းေဌး တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႕မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ လားရႈိးၿမိဳ႕၌ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(Ta’ ang Women Organization) မွ သင္တန္းသူ ၂၆ ေယာက္အား “Self-Care, Problem Solving Skills, Basic Counseling Skills and Psychological First Aid Training”ကို ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။

AAPP သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားရွိ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ ေနရသူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ ကူညီေနရသူမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား ရာ ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္ လည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေလးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီး ေလးဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ ၍ အမ်ိဳးသမီး ကိုးဦးအား  ဆက္လက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး လွ်က္ရွိသည္။  ထို႕ျပင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာငါးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမွ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္စယ္လာ ငါးဦးသည္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တိုင္း သြားေရာက္၍ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ လအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူငယ္ ၁၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖြဲ႕မွ ေကာင္ဆယ္လာသံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား

အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ေလးဦးတို႕အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရွစ္ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂  ၈၀၂  ၃၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅() ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာအား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ FEB Newsletter (Burmese Template)