တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးညီလာခံ

IMG_4293

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာေပါင္းစပ္ညီႏႈိင္းေရးညီလာခံအား ၇ မတ္လ ၂၀၁၈ႏွင့္ ၈ မတ္လ ၂၀၁၈ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။. “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ၫိွနိႈင္းေရး ညီလာခံ” သို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ကိုေဇာ္မိုး (မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသန တာဝန္ခံ/ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယတာဝန္ခံ) မွတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ “တရားမွ်တမႈလက္လွမ္းမီေစျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး” အခန္းက႑ ၌ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းသားမ်ား တရားမွ်တမႈ လက္လွမ္းမီွေစေရး၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး၊ ဓေလ့႐ိုးရာ ဥပေဒမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး စသည္တို႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

IMG_4291