ေအေအပီပီမွ ထုတ္ျပန္သည့္ဒီဇင္ဘာလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ခုႏွစ္ပဲြကို တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားပို႕ခ်ေပး ျခင္း

HR lecture at Pyay

ျပည္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ  အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာ၊ပို႕ခ်

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ခုႏွစ္ပဲြကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ေတာင္ငူ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ေဟာေျပာပုိ႕ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ငါးပြဲကို ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ လည္း ေကာင္း၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ႏွစ္ပြဲကို ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြး ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၃၄၅၀ (သံုးေထာင့္ ေလးရာ ငါးဆယ္) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

Dr Yu Yu Win

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ဌာနမႉး Software ဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဒၚယုယဝင္း

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူနည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ငူ ပညာေရး ေကာလိပ္ႏွင့္ ေတာင္ငူနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတို႕တြင္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ငါးပဲြကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕အထိ ပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြၸ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ အမွတ္() တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးမခ ႏွင့္ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦးတင္ထြန္း၊ ေတာင္ငူနည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေတာင္ငူနည္းပညာတကၠသိုလ္ ေမာ္ကြန္းထိန္း ဆရာမ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္၊ ေတာင္ငူ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္တို႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲၸ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္၊ ေတာင္ငူ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ဌာနမႉး Software ဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဒၚယုယဝင္း၊ ေတာင္ငူ အစိုးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ၌ နည္းပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးေဌးျမင့္တို႕မွ အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္းဦးေရ ၂၈၀၀ ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေတာင္ငူ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ေတာင္ငူနည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ေတာင္ငူကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တို႕မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕အစည္း (ပဲခူး)မွ ကိုလွဘုန္းဦးတို႕မွ ပါဝင္ အားျဖည့္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

HR at EDU collage

          တက္ေရာက္လာသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားမွလူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ျပန္လည္ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ျပည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျပည္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္၊ တို႕တြင္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ငါးပဲြကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ျပည္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးၫြန္႔စိုး၊  ျပည္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဦးမ်ိဳးမင္းသန္းတို႕မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္းဦးေရ ၆၅၀ ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။  ထို႕ျပင္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ ျပည္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ၊ ျပည္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမသဂၢတို႕မွ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ျပည္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုျပည့္လြင္ (ခ) ကိုျဖဴေဖြး၊ တို႕မွ ပါဝင္ အားျဖည့္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြတြင္ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္မွ AAPP ျဖစ္ေပၚလာပံုအေၾကာင္းမ်ား၊ AAPP အဖြဲ႔သားမ်ားႏွင့္​့ မိတ္​ဆက္​​ေပးၿပီး ​ေဟာ​ေျပာပြဲ ျပဳလုပ္​ရျခင္​း၏ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​မ်ားကို ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ AAPP အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုေစာသန္းလႈိင္၊ ကိုေက်ာ္ဦးႏွင့္ ကိုခင္ေမာင္ဝင္းတို႕မွ လူ႔အခြင့္​အ​ေရးအ​ေၾကာင္​းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀ ႏွင္​့ တာဝန္​ယူမႈ၊ တာဝန္​ခံမႈ အ​ေၾကာင္​းမ်ားကို​ ​ေဟာ​ေျပာ႐ွင္​းလင္​း​ေဆြး​ေႏြး​ေပးခ့ဲပါသည္္​။

ေဟာေျပာပြဲမ်ားၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္ သူမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPPမွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာ လူ႕အခြင့္ အေရး ေၾကညာ စာတမ္း (UDHR) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR)လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

အထက္ပါ ေဟာေျပာပဲြမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီး ေျမာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ AAPP ႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီးပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္း တင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း (အေျခခံ) ပို႕ခ်ေပးျခင္း

transitional justice tr

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ သင္တန္း (အေျခခံ) တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားမွ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ (UKSY) တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း (အေျခခံ) ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႕အထိ ငါးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း နည္းျပ ကိုဝဏၰႏြယ္ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္း နည္းျပ ကိုေက်ာ္ဦးတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး (၂၂) ဦး၊ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား (၂၃) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄၅) ဦး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ဗမာ၊ ရွမ္း/ကခ်င္ႏွင့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္း သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာ မ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း သြားေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိသည္။

MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာႏွစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးသက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ  ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္လွ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အပတ္စဥ္ စေနေန႕ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ကို  ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦး အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။  ထို႕ျပင္ MHAP မွ အမ်ိဳးသမီး စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဌာနသို႕ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း သြားေရာက္ လည္ပတ္လွ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိရာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ခုႏွစ္ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွ စူပါဗိုက္ဆာ တစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕တိုင္း ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္၍ ထိုသင္တန္းေက်ာင္းရွိ လူငယ္မ်ား အား ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ လူငယ္ ၁၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ လူငယ္ ၁၂ ဦးကို ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေစာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖြဲ႕မွ ေကာင္ဆယ္လာ သံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသား သံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးမႈ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးတို႕ကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေန႔တြင္ေအေအပီပီမွပါဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္

HR day with AAPP

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ အခမ္းအနားသို႕ AAPP မွ ကိုေဇာ္မိုး (အလယ္) တက္ေရာက္

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္ဒါ ေဟာ္တယ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေရး အသင္း (AAPP)မွ ကိုေဇာ္မိုးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႕ စာေပ ေဟာေျပာပဲြ က်င္းပ

Aung Myo Kyaw Yedashe Ts

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ စာေပေဟာေျပာပြဲတြင္ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ စီစဥ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲအား ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တို႕တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားတြင္ စာေရးဆရာမ ေဒၚေရႊစင္ထုိက္၊ ဆရာ ေဗလုဝ၊ စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္၊ စာေရးဆရာ ခ်စ္ဦးညိဳတုိ႔မွ ေဟာေျပာခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားမွ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕အခမ္းအနားတြင္ေအေအပီပီမွ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး

HR day at South Okkalapa

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေန႕ အခမ္းအနားတြင္ AAPP မွ ကိုဝဏၰႏြယ္မွ အေျပာင္းအလဲကာလ လူ႕အခြင့္အေရးက႑ကိုပါဝင္ ေဆြးေႏြး

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ဝိမုတၱိအဖြဲ႔မွ ႀကီးမႉးက်င္​းပ​ေသာအျပည္​ျပည္​ဆိုင္​ရာလူ႔အခြင္​့အ​ေရး​ေန႔အခမ္းအနားကို ​ေတာင္​ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ စိတ္​တိုင္​းက် လၹက္ရည္​ဆိုင္​တြင္ က်င္​းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္​း အနားတြင္ ​ဝိမုတၱိအဖြဲ႔မွ ဒါ႐ိုက္​တာ ​ေဒၚမိမိခိုင္​မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္​ရျခင္​း၏ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​ကို ႐ွင္​းျပ​ေပးၿပီး ​ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ကိုဝဏၰႏြယ္​မွ အ​ေျပာင္​းအလဲကာလ လူ႔အခြင္​့အ​ေရး အခန္​း က႑ကို ပါဝင္​​ေဆြး​ေႏြး​ေပးခဲ့ပါသည္​။ အနာဂတ္​အလင္​းတန္​းအဖြဲ႔မွ မသက္​သက္​​ေအာင္​မွ အလုပ္​သမားအခြင္​့အေရးအ​ေၾကာင္​း၊ အလုပ္​သမား၊ လယ္​သမားအ​ေရးတက္​ႂကြလႈပ္​႐ွားသူ ဦး​ေဇာ္​ရမ္​းမွ ႏိုင္​ငံအရပ္​ရပ္​႐ွိ လူ႔အခြင့္​အ​ေရးအ​ေျခအ​ေနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​(ျမန္​မာႏိုင္​ငံ)မွ အတြင္​း​ေရးမႉး လိုည္​းပိုးညိဳဝ္​ မွ အမ်ိဳးသမီးအခြင္​့အ​ေရးမ်ား အ​ေၾကာင္​းမ်ားကို ​ေျပာၾကား​ ေပးခဲ့ၾကသည္​။

အင္းစိန္ေထာင္ရွိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွစ္ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

support to insein prison

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွစ္ဦးအတြက္ AAPP မွ ေထာက္ပံေငြကိုအင္းစိန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ ေပးအပ္

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရိွ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ကိုေအာင္မ်ိဳးသူ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွစ္ဦးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားကို အင္းစိန္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ ေပးသြင္းခဲ့ ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး  +၉၅(၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅() ၄၂၅၃၀၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ December Newsletter (Burmese Template)