ေအေအပီပီ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအသိပညာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြးပဲြ ပို႕ခ်ေပးျခင္း

HR awarness

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေတာင္နီ (အထက) တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲ

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ကြန္ရက္ (HRDN) (ေတာင္ႀကီး)တို႕မွ ႀကီးမွဴး၍ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၂၆) ပဲြကို ေတာင္ႀကီးခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ ေဟာေျပာ ပို႕ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ေျခာက္ပြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ေလးပဲြကို လည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ႏွစ္ပဲြႏွင့္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ပဲြကို လည္းေကာင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလးေက်ာင္းတြင္ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ေလးပဲြကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းတြင္ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ကိုးပြဲကိုလည္းေကာင္း ေဟာေျပာပို႕ခ်ေပးခဲ့ သည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာပဲြမ်ားသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၉၃၉၄ ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေျခာက္ ေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြေပါင္း ေျခာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕အထိေဟာေျပာ ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာေျပာပြဲသို႕ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယပညာေရးမွဴး ဦးဝင္ႀကိဳင္မွ တက္ ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၂၄၂၃ (ႏွစ္ေထာင့္ေလးရာ ႏွစ္ဆယ့္သံုး) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ေလး ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲေပါင္း ေလးပဲြကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕အထိ ေဟာေျပာပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၂၁၈ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ တစ္ဆယ့္ရွစ္) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾက သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတို႕တြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ ေပါင္း သံုးပဲြအား ႏိုဝင္ဘာလ၂၂ ရက္ေန႕က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၂၂၅ (တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ ႏွစ္ဆယ့္ငါး) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ   အေျခခံပညာ    အထက္တန္းေက်ာင္းေလးေက်ာင္းတြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲေပါင္း ေလးပဲြအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕ထိက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၅၉၀ (တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိုးဆယ္) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္းတြင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲေပါင္း ကိုးပဲြအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ထိ ေဟာေျပာပို႕ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၂၉၃၈ (ႏွစ္ေထာင့္ကိုးရာ သံုးဆယ့္ရွစ္) ဦးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

23634758_1218830254917598_739939129_n

ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ ကိုတင့္ထူးလြင္ (ေအေအပီပီ) တုိ႔မွေဟာေျပာေဆြးေႏြးေနစဥ္

ေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင္ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုမ်ိဳးထြဋ္ေအာင္၊ ကိုေအာင္ႀကီးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ ကြန္ရက္ (HRDN)(ေတာင္ႀကီး) မွ ကိုသန္႕ဇင္ဦးမွ AAPP အဖြဲ႔သား မ်ားႏွင့္​့ ဦးစြာ မိတ္​ဆက္​​ေပးၿပီး ​ေဟာ​ေျပာပြဲျပဳလုပ္​ရျခင္​း၏ ရည္​ရြယ္​ခ်က္​မ်ားကို ႐ွင္​းျပေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ AAPP မွ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ကိုဝဏၰႏြယ္၊ ကိုမ်ိဳးထြဋ္ေအာင္၊ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ကိုေက်ာ္ဦးႏွင့္ ကိုတင့္ထူးလြင္တို႕မွ လူ႔အခြင့္​့အ​ေရး သမိုင္း​ေၾကာင္​းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အခ်က္ ၃၀၊ က​ေလး သူငယ္​အခြင့္​့အ​ေရးမ်ား ႏွင္​့ တာဝန္​ယူမႈ၊တာဝန္​ခံမႈ အ​ေၾကာင္​းမ်ားကို​ ​ေဟာ​ေျပာ႐ွင္​းလင္း​ေဆြး​ေႏြး​ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္​းသား​၊ေက်ာင္​းသူမ်ားမွ အျပန္​အလွန္​​ ေမးခြန္​းမ်ား​ ေမးျမန္​း​ခဲ့ပါသည္​။ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ကြန္ရက္ (HRDN)(ေတာင္ႀကီး) မွ ကိုသန္႕ဇင္ဦးမွ အဆိုပါ ေဟာေျပာပဲြမ်ားတြင္ အားျဖည့္ ကူညီခဲ့သည္။

ေဟာေျပာပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ အသိ ပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ AAPPမွ အခ်က္ ၃၀ ပါ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ေဝငွခဲ့သည္။

အထက္ပါေဟာေျပာပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ (မြမ္းမံ) သင္တန္းပို႕ခ်ေပးျခင္းTraining mon

မြန္ုျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပို႕ခ်ခဲ့ေသာလူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ (မြမ္းမံ) သင္တန္း

အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈ (မြမ္းမံ) သင္တန္းကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕အထိ (၁၂) ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မြမ္းမံ သင္တန္း၌ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ လူ႕အခြင့္အေရး သင္တန္းနည္းျပ ဦးေစာသန္းလႈိင္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းနည္းျပ ကိုစိုင္းျမင့္သူ တို႕မွ သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး (၁၃) ဦး၊ သင္တန္းသား အမ်ိဳးသား (၉) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂) ဦး သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း(Human Rights Foundation of Mon Land)၊ Network for Social Development Peace (NSDP)၊ မြန္လူငယ္ အစည္းအရံုး (M.Y.O-Zobbu)၊ ထားဝယ္ အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၊ ကရင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ လူငယ္ကြန္ရက္၊ က်ံဳဒိုး လူငယ္ကြန္ရက္၊ ေအာင္လံလူငယ္ကြန္ရက္၊ ေရစႀကိဳ လူငယ္ကြန္ရက္၊ အညာေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္၊ လမ္းျပၾကယ္စင္၊ မာဃလူငယ္ႏွင့္ Rays of Lights စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

သင္တန္းနည္းျပ ကိုစိုင္းျမင့္သူ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း  ( Human Right Foundation of Mon Land ) Program ဒါရိုက္တာ ကိုႏိုင္အဲမြန္မွ သင္တန္းတြင္ မိတ္ဆက္ စကားေျပာႀကားေပးခဲ့ၿပီး ၎၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္း ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

သင္တန္းပို႕ခ်ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာ မ်ားရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ko bo kyi trip

AAPP တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ အာရွအသံ (RFA) တို႕ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ျခင္း

AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႕အထိThe Ferencz International Justice မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့ေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္္မူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမူႏွင့္ပြင့္လင္းျမင္သာမူရွာေဖြေရးညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စတင္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အီရတ္၊ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ သံတမန္ေဟာင္းမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ သံုးရက္တာက်င္းပခဲ့ေသာညီလာခံအတြင္း

၁။ Building A Victim – Driven Coalition

၂။ Effective Outreach Strategies During Conflict

၃။ Political and Diplomatic Strategy

၄။ Legal Strategies

၅။ Gathering Evidence and Documentation

၆။ Coordinating with Transitional Justice Measures

၇။ Funding International Justice Coalitionsစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴးသည္ National Endowment for Democracy (NED), Democracy Human Rights and Labor of State Department, Priscilla Clapp – working dinner with a former ambassador, Michele – Working Dinner with Burma lobbyist, USAID, Bill Richardson Foundation, United State Institute of Peace – USIP စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး Radio Free Asia (RFA), Voice Of America, (VOA) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

AAPP တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနစဥ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေရးရာ ကိစၥမ်ားအပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ လက္ရွိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား သုေတသနညီလာခံ တက္ေရာက္ျခင္း

Than htike win

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ CSO Forum ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသန္းထိုက္ဝင္းသည္ နိုဝင္​ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕အထိ              က​ေမ႓ာဒီးယားနိုင္​ငံ၊ ဆီရန္ရိ (Siem Reap) ၿမိဳ႕တြင္  က်င္​းပျပဳလုပ္​ခဲ့သည့္ ဆဌမအႀကိမ္​​ေျမာက္​ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး ​ေဆာင္​႐ြက္​သူမ်ား သု​ေတသနညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျမန္​မာနိုင္​ငံမွ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး သု​ေတသနျပဳ အရပ္​ဘက္​အဖြဲ႕အစည္​းမ်ား၊ ရခိုင္​ျပည္​နယ္​မွ အရပ္​ဘက္​အဖြဲ႕အစည္​းမ်ား ၊ အပစ္​ရပ္​​ေစာင္​့ၾကည္​့​ေရး ပူးတြဲ​ေကာ္​မတီ (JMC) မွ ကိုယ္​စားလွယ္​မ်ားတက္​​ညီလာခံသို႕ ေရာက္​ခဲ့ပါသည္​။ အခမ္​း အနားတြင္​ ပထဝီနိုင္​ငံ​ေရး၊ အစြန္​​း​ေရာက္​ဝါဒ၊နွင္​့ ဖိလစ္​ပိုင္​၊ ျမန္​မာနိုင္​ငံ၊ သီရိလကၤာနိုင္​ငံ၊ ကိုရီးယားက်ြန္​းစြယ္​အ​ေရး၊ အာဖဂန္​နစၥတန္၊ ထိုင္​းနိုင္​ငံ၊ နီ​ေပါနိုင္​ငံတို႔၏ ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရး တည္​​ေဆာက္​မႈဆိုင္​ရာ သု​ေတသနအခ်က္​အလက္​မ်ားကို ​ေဆြး​ေႏြးခဲ့ၾကသည္​။

စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) ၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Mental Health Assistance Program (MHAP) မွ ကၽြမ္းက်င္ ေကာင္စယ္လာမ်ားသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္ေက်ာင္း ႏွင့္ ငွက္ေအာ္စမ္း လူငယ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႕ သြားေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးလွ်က္ရွိသည္။

MHAP မွစူပါဗိုက္ဆာတစ္ဦးႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာ ငါးဦးသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနသို႕ အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႕တိုင္း သြားေရာက္၍ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၅ ဦးအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး ခဲ့သည္။ MHAP မွ ေကာင္ဆယ္လာ ႏွစ္ဦးသည္ အမ်ိဳးသမီး သက္ေမြး အတတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမွ  ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ လွ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အပတ္စဥ္ စေနေန႕တိုင္း ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး ေပးလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးအား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ MHAP မွေကာင္ဆယ္လာ ေျခာက္ဦးသည္ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕တိုင္း ငွက္ေအာ္စမ္းလူငယ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ေနေသာ လူငယ္ ၁၅ ဦးအား ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးေပးလွ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ MHAP အဖြဲ႕မွ ေကာင္ဆယ္လာသံုးဦးသည္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးႏွင့္  အမ်ိဳးသား ရွစ္ဦးတို႕အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား သံုးဦးတို႕သည္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ရယူျခင္းၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

 

ပဲခူးၿမိဳ႕သို႕ ေလ့လာေရး ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ျခင္း

Expo trip

ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေလ့လာေရး ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ MHAP မွ ဆူပါဗိုက္ဆာမ်ားႏွင့္ ေကာင္ဆယ္လာမ်ား

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕၊ သံလြင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရး​ဌာန (သံလြင္​​ေက်ာင္​း) မွ  ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ရာ ဝန္းက်င္ခန္႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္သားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP)၏ MHAP မွ ဆူပါဗိုက္ဆာမ်ား၊ ေကာင္ဆယ္လာမ်ားသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕သို႕ ေလ့လာေရး ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆() ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅() ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ November Newsletter (Burmese)