ခ်က္ႏုိ္င္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနသည့္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားဗားဂလက္ဟာဗဲလ္ စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ေလ့လာ

IMG_3270

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔သည္ ၆-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီတြင္ ဗားကလက္ဟာဗဲလ္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕အား စာၾကည့္တိုက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားဧည့္ခံႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

IMG_3316