ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Mr Jan Bartosex မွလက္ခံေတြ႔ဆုံ

IMG_3119

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Mr Jan Bartosex မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းတြင္လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ၾကရန္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးအား ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ၁၂:၄၅ အထိက်င္းပခဲ့သည္။

IMG_3151