အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ေအေအပီပီေဆြးေႏြး.

18685276_1232109706901772_410453441_n

ယေန႔ ၂၂ ေမ ၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-16) ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
ဥကၠဌဦးေဇာ္မင္း၊ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေအာင္သိန္းတုိ႔ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ ဦေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးေဇာ္မုိးတုိ႔
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

18624833_1232110510235025_1976342507_n