ေအေအပီပီမွထုတ္ျပန္သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၇ အတြက္ လစဥ္သတင္းလႊာ

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း

HR awarness at boglay

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာ၊ပို႕ခ်

အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူထုတြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာ၊ေဆြးေႏြးပဲြ ပို႕ခ်ေပးျခင္း

ဇန္နနဝါရီလတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (AAPP) မွ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ေပါင္း ၁၆ ပြဲကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ ေဘာ္ဒါ ေဆာင္ႏွင့္ လူထုတြင္းတြင္ ေဟာေျပာ၊ေဆြးေႏြး၊ပို႕ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေဟာေျပာႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၈၈ျငိမ္း ခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္းလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခား ေသာလူ႕အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ထို ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုဆန္႕က်င္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္း သကၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အထကေက်ာင္းမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ အထက္ေက်ာင္းမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ မေကြးတိုင္းတြင္းရွိ လင္းေက်ာ္ေအာင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ ပညာ့ရိပ္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တို႕တြင္ေဟာေျပာပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး မေကြးတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕၌ လူထုတြင္းတြင္ ေဟာေျပာပို႕ခ်ခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပဲြတြင္ အဓိ ကအားျဖင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားနားလည္ေစရန္ ေဟာေျပာၾကပါ သည္။ ထိုေဟာေျပာပဲြမ်ားကို ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသူမ်ားမွာ AAPP ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ AAPP လူ႕အခြင့္အေရး သင္ တန္းဆရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝဏၰႏြယ္၊ ဦးေက်ာ္စြာလင္း၊ ဦးေက်ာ္ဦး၊ ေဒၚႏွင္းပန္းအိမ္၊ ၈၈ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕ အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးတို႕မွ ဦးေဆာင္ေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဟာေျပာေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားသို႕ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NLD ၿမိဳ႕နယ္အဖဲြ႕ဝင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဟာ ေျပာပြဲၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအေအပီပီမွ အခ်က္ ၃၀ပါ အျပည္ျပည္ဆ္ိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားေဝငွခဲ့သည္။

စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္တိုက္တြန္းျခင္း

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ယန္ဟီးလီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

CSO and YHL

                            AAPP ႏွင့္ လူမႈ႕အေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕ တြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ UNDP ရံုုး ဦးသန္႔ခန္းမ၌ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈ႕အေျချပဳ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားႏွင့္ မစၥ ယန္ဟီးလီ တိုု႔ ေတြ႔ဆံုု၍ ျမန္မာ ႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား၊ အစိုုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏ အခန္းက႑တို႔ကို ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသိုု႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ ကိုုေဇာ္မိုုးတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ AAPP မွ ျပဳစုုထားေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမ်ားအား ျပဳစုထားေသာ စာရင္းအလိုုက္ တစ္ခုုခ်င္း ရွင္းျပေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္၊ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ Freedom of Expression အေပၚသက္ေရာက္မႈ၊ ပုုဒ္မ ၁၇(၁)ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ စိုး ရိမ္ခ်က္၊ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္လူဦး ေရႏွင့္ မူးယစ္ပုုဒ္မမ်ားအေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္၊ တရားရင္ဆိုုင္ေရး ကာလ ၾကာျမင့္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ စသည္တိုု႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈသင္တန္းပို႕ခ်ျခင္း

TJ at Myawaddy

မေကြးတိုင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္း

မေကြးတိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈသင္တန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုေဟာေျပာပို႕ခ်

လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွ လစဥ္ ပို႕ခ်ေပးလ်က္ရွိ ရာ ဇန္နဝါရီလတြင္းတြင္ AAPP မွ ၁၂ ရက္ၾကာသင္တန္းတစ္ခုႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခု ပို႕ခ်ေပးခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႕မွ ဇန္နဝါရီ လ ၁၇ ရက္ေန႕ထိ ပို႕ခ်ေသာဆယ့္ႏွစ္ရက္ၾကာ သင္တန္းကို မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ AAPP ႏွင့္ ေမတၱာစမ္းေရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့သည္။ မေကြး တိုင္းတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ သင္တန္း၌ NLD အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေမတၱာစမ္း ေရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ Peace Myanmar တို႕ အပါအဝင္ သင္တန္းသား ၂၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ AAPP ၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းဆရာ ကိုစိုင္းျမင့္သူႏွင့္  ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ(ACDD)မွ သင္တန္းဆရာမမဇြန္ပန္းတို႕မွ သင္တန္းပို႕ခ် ေပးခဲ့သည္။ သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ေသာ ထိုေဒသတြင္ မ်ားစြာေသာ လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မွန္ကန္မႈမရွိျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈမ်ား ရွိျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားစားဝတ္ ေနေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ေနရျခင္း၊ လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရွိျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ခုိးဆုိးလုယက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းစသည္တုိ႔ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

TJ training

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္ဒါဟိုတယ္၌ ကိုဝဏၰႏြယ္(AAPP) မွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြး

ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္​ေန႔တြင္ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕Panda hotelတြင္​ က်င္​း ပျပဳလုပ္​​ေသာ (၁၅)ႀကိမ္​​ေျမာက္​ အရပ္​ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္​းၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးဖိုရမ္​သို႕​ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ကိုဝဏၰႏြယ္​တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တေရးႏွင့္​ပတ္​သက္​၍ တစ္နာရီခြဲၾကာ ေဟာေျပာ၊ေဆြးေႏြး၊ ပို႕ခ်ခဲ့သည္။ ထိုဖိုရမ္​သို႔ တိုင္​းႏွင္​့ျပည္​နယ္​အသီးသီး႐ွိ အရပ္​ဖက္​လူမႈ႕ အဖြဲ႔အစည္​းမ်ားမွ လူဦးေရ၁၅၀ခန္​႔ တက္​​ေရာက္​​ေဆြး​ေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ AAPPမွထုတ္​ျပန္​ခဲ့သည္​့အစီရင္​ခံစာမ်ားအား တက္​​ေရာက္​လာသူမ်ား ကို​ေဝငွခဲ့သည္။

သင္တန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ရရွိလာရန္ ရည္ရြယ္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လစဥ္သတင္းလႊာေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ January-Burmese-Newsletter