လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ CSO မ်ားႏွင့္ Ms. Yan Hee Lee တုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

16117714_571533026382874_1307054508_n

၁၇ ဇန္နဝါ၇ီ ၂၀၁၇ တြင္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ UNDP ရံုုး ဦးသန္႔ခန္းမ၌ လူ႔အခြင့္အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ CSO မ်ားႏွင့္ Ms. Yan Hee Lee တိုု႔ နံနက္ ၈နာရီမွ ၁၁နာရီထိ ေတြ႔ဆံုု၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအနမ်ား၊ အစိုုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏ အခန္းက႑တို႔ကို ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသိုု႔ AAPPမွ ကိုုေဇာ္မိုုးတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ LRC မွ Daw Pancy Htun Thein, Equality Myanmar မွ ကိုုေအာင္မ်ိဳးမင္း၊ ျပည္ၾကီးခင္မွ မႏြယ္ဇင္ဝင္း၊ PEN Myanmar မွ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)၊ CSO forum for Peace မွ ကိုသြင္လင္းေအာင္၊ CSO forum for Peace မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာ၊ GEN မွ မေမစပယ္ျဖဴ၊ KHRG မွ Eh Thaw၊ Colors Rainbow မွ ကိုုလွျမတ္၊ United Against Child Trafficking မွ ကိုုရဲရင့္ေအာင္၊ HRDF မွ ကိုုထူးေက်ာ္၊ Earthrights International မွ ဦးဦးေက်ာ္သိန္း တိုု႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကိုုေဇာ္မိုုး (ေအေအပီပီ)မွ ေအေအပီပီမွ ျပဳစုုထားေသာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမ်ားအား ျပဳစုထားေသာစာရင္းအလိုုက္ တစ္ခုုခ်င္း ရွင္းျပေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုခ်က္၊ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ Freedom of Expression အေပၚသက္ေရာက္မႈ၊ ပုုဒ္မ ၁၇(၁)ႏွင့္ Human Rights Defenders မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ခ်က္၊ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္လူဦးေရးႏွင့္ မူးယစ္ပုုဒ္မမ်ားအေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္၊ တရားရင္ဆိုုင္ေရး ကာလၾကာျမင့္ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး၊ စသည္တိုု႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

16117839_571533139716196_1490406011_n