အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိ္င္ငံ) မွ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ

15423549_557419514460892_584605876_n

ယေန႔ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၆ ေန႔တြင္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိ္င္ငံ) မွ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြအား ျပဳလုပ္က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကား
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ေအေအပီပီ)မွ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို၎၊ ဦးကိုကုိႀကီး (၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္း) မွ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရးအေၾကာင္းကို၎၊ ဦးဘုိၾကည္ (ေအေအပီပီ) တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအလားအလာတုိ႔အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ UNOHCHR မွ Mr. Andrew မွ International Human Rights related to Prison အားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

15451331_557475021122008_39968555_n

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံသားမူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေဌးၾကြယ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏုိင္ငံသားမူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီရုံးဝန္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ဦးခန္႔တက္ေရာက္ပါဝင္ဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြအား ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ စတင္ကာ ညေန ၄ နာ ၃၀ မိနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

15401274_557413647794812_1018539924_n