ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ

cover-myanmar-repord

insein-prisonနိဒါန္း

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ား လြန္ေျမာက္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္သူအားလုံး အတြက္ အေလးထားအာရုံစုိက္စရာမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ထိုသို႔ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရး၊ အာမခံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္၊

ျပည္သူလူထု မ်က္ကြယ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ စာနာနားလည္မႈအား ရရွိခံစားခြင့္ နည္းပါသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ထုိသုိ႔ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ အလြန္မ်ားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမွ က်ဴးလြန္သူမ်ား အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ အေျခအေနဝန္းက်င္ တစ္ရပ္အား ဖန္တီးေပးေနသည့္အတြက္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္အေျခအေန သုိ႔လည္း ဦးတည္ႏုိင္ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပိတ္ပင္ဟန္႔တားေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမာ်းအား ေလ့လာသုံးသပ္ တင္ျပထားပါသည္။ အစီရင္ခံစာမွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား စိတ္ဝင္စားသည့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ႏွင္ ့ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကို ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ ။

မန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင္ ့အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအလားအလာ

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္။       ။ အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္

အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္ ျမန္မာဘာသာ ဗားရွင္းအသစ္အား ဤလင့္တြင္ ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္။

https://www.luminpdf.com/viewer/Ta6Y2ZNM86aPMX7WX

ျမန္မာဘာသာဗားရွင္းအသစ္အားေအာက္ပါလင့္မွေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္။    https://www.luminpdf.com/viewer/334dLkE69jD6ecSH6/share?sk=8243c1c1-4597-4e72-871d-997173878f12