ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း (၈ ဧၿပီ ၂၀၁၆)

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရုံးမွ ဧၿပီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ နည္းလမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံးခ်ိန္းမ်ား ေခၚဆိုၿပီး က်င့္ ၄၉၄ အရ လက္ရွိအမႈရင္ဆုိင္ေနရေသာ ပုဒ္မမ်ားအား အမႈရုတ္သိမ္းေပးၿပီး တရားရင္ဆုိင္ရေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵျပမႈျဖင့္ လက္ပံတနး္တြင္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသပိတ္တြင္ ပါဝင္ကူညီသူမ်ားလည္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ ျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးလုိက္ပါသည္။

အျပည့္အစုံကုိ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္—- 114 released on 8 Apr 16