ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၏ လက္ကမ္းစာေစာင္

_paper of AAPP2

အသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၁။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး။
၂။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းက်ခံရစဥ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး။ ၃။ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ တရားလက္လြတ္ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ ေပ်ာက္ဆုံးမႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး။
၄။ စိတ္ပုိ္င္း၊ ရုပ္ပုိ္င္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး။
၅။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈေပၚေပါက္ေရး။
၆။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း။
၇။ စည္းရုံးေရးႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းတည္ေဆာက္ေရး။
_paper of AAPP_0002

ဦးတည္ခ်က္
၁။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမာ်း ခၽြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ပါဝင္ေရး။ ၂။ ႏုိင္ငံေရးတက္ႀကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး။
၃။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈေပၚထြန္းေရး