ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

coverရက္စြဲ၊ ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းသား ၆၉၆၆ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရး အတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည္ဟုလည္း ေဖၚျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။
အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမည္ဆိုပါက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အဓိက ဦးစားေပးလႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း လြတ္ေျမာက္အက်ဥ္းသား ၇၀၀၀ နီးပါးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၃ ဦးသာပါ၀င္သည္မွာ အလြန္နည္းပါေသာ အေရအတြက္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေနေပသည္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္ မပ်က္ ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကုိ ေရွး႐ႈေသာအားျဖင့္ ဆိုျပီး တိုင္းျပည္သံယံဇာတ မ်ားအား ခိုးယူခဲ့သည့္ သစ္ခိုးဂုိဏ္းႀကီးမွ ၁၅၅ ဦးအား ဥပေဒအရ တသတ္တကြ်န္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ၈ ရက္အၾကာတြင္ ခြ်င္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရေပမည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ၾကိဳက္သလို လုပ္ႏိုင္သည္ဟု အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမွ နိုင္ငံသားမ်ားမွ မွတ္ယူသြားႏိုင္ေပသည္။ ယခုလို မိမိႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားက လုပ္ခ်င္တိုင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးစည္းေပါက္သည္ ဟု မွတ္ယူသည္။ ထုိသို႕ျဖစ္ပ်က္ျခင္းက တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္လည္း အစုိးရအား အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေစေသာ လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
ခ်စ္ၾကည္ေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ တႏိုင္ငံခ်င္း၏ ပိုင္နက္ နယ္နမိတ္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အျပန္အလွန္ ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ မက်ဴးေက်ာ္ရန္၊ သူတပါးျပည္တြင္းေရး ဝင္မစြက္ဖက္ရန္၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးတူ သာတူညီမွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေန ထိုင္ၾကရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဘန္ေဒါင္းမူ ငါးခ်က္တြင္ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားၿပီး ျမန္မာ၊ တရုတ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိုအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု ကတိျပဳ လက္မွတ္ထိုး ထားခဲ့သည္လည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ သံယံဇာတကို အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားမွ ဂုိဏ္းဖြဲ႔ခိုးယူျခင္းသည္ မည္သို႔မွ်ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို ခြဲျခားသိျမင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔မွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
ထို႔အတူ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မွီ နုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုးရ၏ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔
ဆက္သြယ္ရန္- ကိုတိတ္ႏုိင္ +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇ ၈၇၅၁
ကိုဘိုၾကည္ +၉၅ (၀) ၉၄ ၂၅၃၀ ၈၈၄၀
ကိုတင္ေမာင္ဦး +၉၅(၀) ၉၅ ၅၀၁၄၂၉
ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Statement on Amnesty 31-7-2015