၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

for chronology

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဇြန္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၁၆၉ ဦး ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၄၄၆ ဦးတို႔သည္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၄ ဦး တရားစြဲဆုိခံရၿပီး ထုိ ၂၄ ဦးထဲမွ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး ဖမ္းဆီးခံထားရပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူ ၁၇ ဦး ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သား ၇ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ၿပီးဆံုးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိအက်ဥ္းက်ခံ ေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄ ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ဆုိးရြားေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္အတည္ျပဳရန္အတြက္ မဲအေရအတြက္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လိုအပ္ေသာ္လည္း ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲအေရအတြက္ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၎တို႔၏ဗီတိုအာဏာအား မစြန္႔လႊတ္ပဲ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊမ္းမုိးထားေၾကာင္းကုိ ထုိရလာဒ္မွ သက္ေသျပ လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ပါယ္ခ်ခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ အျခား အဓိကက်သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ခြင့္ မရရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရးအား စစ္တပ္မွ ဆက္လက္၍ တားျမစ္ထားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ မည္သူမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ယခုအခါတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ မဲရႈံးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ား ရရွိေစေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ေျပာၾကားသြား ခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ ပညာ ေရးဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈကို အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ဦး ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ထုိပညာေရး ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကတိက ဝတ္မ်ားျပဳခဲ့ၿပီး၊ ထုိကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေလးထားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထုိမဲခြဲ ဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ စိတ္ပ်က္ခဲ့ ၾကရပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြေႏြးစဥ္အတြင္း ပညာေရး ဥပေဒအား ျပဳျပင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ထုိမဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး မွ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ပညာေရးဥပေဒသည္ “အစုိးရနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြ ေဆြးေႏြးတုန္းက ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၁၁ ခ်က္နဲ႔ အယူအဆေရာ အႏွစ္သာရပါ လံုးဝကြဲျပား ျခားနားေနတယ္ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ ကတိေတြကိုေရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြကိုပါ ေဖါက္ဖ်က္ခဲ့တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ပညာေရးဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၎တို႔အား အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗ-က-သ) သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Equality Myanmar အဖြဲ႕၏အကူအညီျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲရာတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ရဲမ်ားအား တရားစြဲဆုိရန္ ျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕မွ သက္ေသမ်ား စုေဆာင္းၿပီး တုိင္တန္းစာေရးသားကာ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား မပါဝင္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒၾကမ္းအား အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အုပ္စုမွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား အကာအကြယ္ျပဳသည့္ သီးသန္႔ဥပေဒမ်ား ထည့္သြင္း ေရးစြဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစုိးရမွ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း မရွိပဲ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလည္း ရာဇဝတ္သားမ်ား ကဲ့သုိ႔သာ ဆက္ဆံလ်က္ရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အုပ္စုမွ ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းေစခ်င္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုပ္ၾကမ္းျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၉ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘိုၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ June 2015, Chronology (Bur)