ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Daw S H

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ျပဳစုထားေသာလက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းအား ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္ ၁၇-၁၈ ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လုံးဝမရွိဟူေသာ မူကိုစဲြကိုင္ထားၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လုံးဝမရွိေတာ့ပါဟုသာ တုန္႔ျပန္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ မိမိတုိ႔ ျပဳစုထားေသာစာရင္းမ်ားအရ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၁၅၈) ဦးခန္႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေနရ ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမႈမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ဆက္လက္တုိးပြားလ်က္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအရ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵျပျခင္းမ်ားအား ပုဒ္မ(၁၈)၊ (၁၉)၊ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ၅၀၅(ခ)၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ပုဒ္ ၄၄၇၊ ၄၂၇ အပါအဝင္ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပသည့္အေနျဖင့္ ဤႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနထိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လက္လွမ္းမွီသမွ်ျပဳစုထားေသာ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲဦးေရမွာ အနည္းဆံုး ၄၈၁ ဦးခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုတင္ျပထားေသာ အမႈရင္ဆုိင္ဆဲစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္နယ္ေျမတုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၇/၁၊ ၁၇/၂ တုိ႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေဒသခံတုိ႔၏ စာရင္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္  158 Current political prisoners list in prison (last updated on 13 May 15)

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Update Total Facing Trial List, 481,(last Updated on May 13, 2015)

 ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းႏွင့္ လယ္သမား အက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္း  Released political prisoners list (13 May15)

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရင္း အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီး တရားစဲြခံထားရေသာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဝန္းရံျပည္သူမ်ားစာရင္းသီးသန္႔ကေတာ့ Total 175 LPT list in Tharawaddy prison and facing trial list updated on 13 May 2015