ေအေအပီပီမွ ဧၿပီလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

cover cg

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဧၿပီလကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၇ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၅၃ ဦးတုိ႔ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ အစုိးရအေပၚ ႏိုင္ငံသားတုိ႕၏ ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ တိတ္ဆိတ္သြားေစၿပီး၊ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္သူ မ်ားကို တရားစြဲေထာင္ခ်ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖါက္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိသူတုိ႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္လည္း ဆက္လက္ တားျမစ္ထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

ယခုလတြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူစုစုေပါင္း ၆၂ ဦး တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ ၅ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၆ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရၿပီး၊ ၇ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား သံုးဦးျဖစ္ေသာ ကိုသန္းေဆြ၊ ကိုဝဏၰစိုးႏွင့္ ကိုေအာင္ခ်မ္းမင္းတုိ႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနသည္လည္း စိုးရိ္မ္ေနရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မတ္လတြင္ လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲအား ၿဖိဳခြင္းမႈသည္ ယခုဧၿပီလတြင္ပါ ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ဝွမ္း ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုၿဖိဳခြင္းမႈအား ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ ကန္ကြက္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္တုိ႔ အၾကား သေဘာတူျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုအား ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလအတြင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည့္ အပိုဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ အဓိကေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား ဥပေဒေနာက္ဆံုး မူၾကမ္းတြင္ ျဖဳတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ေဆြးေႏြးထားသည့္ အပိုဒ္ ၁၃၁ ခု ထဲမွ ၅၀ ခုကိုသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းလဲ သိရွိရပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿဖိဳခြဲမႈ တစ္လျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသား ၇၀ ဦး အက်ဥ္း ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး ေတာင္းဆိုသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသား တုိ႔၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္မူ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေကာ္မတီ အမည္အသစ္တစ္ခုအား ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္ အစုိးရမွ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသုိ႔အမည္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပဲ၊ အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈကို အျမဲတစ္ေစ ေဝဖန္ေျပာဆုိမႈျပဳသည့္ ယခင္ေကာ္မတီ အေဟာင္း၏ အဓိကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ဆက္လက္ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ေကာ္မတီအမည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိပါ။ ေအေအပီပီ၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေနစဥ္တြင္ ဒုတိယ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္ေနျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး၊ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရးကိစၥအား လံုးဝစိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေၾကာင္း ဦးဘိုၾကည္မွ စြပ္စြဲေျပာဆုိလိုက္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိ္င္ငံ)

တိတ္ႏုိင္           အတြင္းေရးမွဴး             +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္          တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္ April 2015, Chronology (Bur)