ေဒါက္ျဖဳတ္သံ (ေထာင္တြင္းစာစုမ်ား)

Douk P Than

ေထာင္ထဲက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲကေန ေရးဖဲြ႕ထားတဲ့ စာအုပ္ငယ္ကေလးမ်ားကို စုစည္းၿပီး ပုံႏွိပ္စာအုပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ကထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာခ်င္တဲ့စကားမ်ား

ဒီစာအုပ္ဟာ လက္ရွိ ဗမာျပည္ စစ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ ေထာင္ထဲမွာ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ လက္ေရးစာေစာင္မ်ားကုိ စုစည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ကလြတ္ရက္ ဘယ္ေန႔ရယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ၾကေသး။

ေဒါက္ျဖဳတ္သံေထာင္တြင္းစာစုမ်ား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Douk_Phouk_Than