၆၇ ႏွစ္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးေန႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္

joint Bur

ရက္စြဲ။  ။ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

၁။ ယေန႔ (၄၊ ၁၊ ၂၀၁၄) သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြြဲေန႔ ပင္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးမွာ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရကို တင္းျပည့္ ၾကပ္ျပည့္ မခံစားရဘဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘ၀လံုျခံဳေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲပင္ျဖစ္ေပသည္။

၂။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုနီးပါးၾကာျမင့္လာသည့္တုိင္ ျပည္သူလူထုမွာ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္၊ လံုျခံဳေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ခြင္၊့ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တိုးတက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ ေတြးေတာၾကံဆ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခြင့္မ်ား ဆိတ္သုန္းလွ်က္ပင္ရွိေနေပသည္။

၃။ ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား၊ အလုပ္သမားထု အခြင့္အေရး မ်ား၊ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရးမ်ားစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ား၊ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာ မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပႆနာမ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေန႔တဓူ၀ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေနရေပသည္။

၄။ ထို႔အျပင္ မိမိရပိုင္ခြင္၊့ ႏုိင္ငံသားတေယာက္၏ ဆံုးရံႈးခံေနမႈမ်ားအေပၚ ေတာင္းဆို ဆႏၵေဖၚထုတ္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း မ်ားအျပင္ အသက္ ေသသည္ အထိ အေရးယူေနမႈမ်ားသည္ ယေန႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးစြာေသာ အတားအဆီးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။

၅။ ထိုသို႔ေသာ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ( ၁၆၄ ) ဦးက်န္ရွိေနေသးၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ( ၂၀၃ ) ဦးမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အတူ လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ အျမင္မတူ၍ေသာ္၎၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ ေတာင္းဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္ တရားစြဲခံေနရမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရမႈ အေရအတြက္မွာလည္း တေန႔တျခား မ်ားျပားလာလွ်က္ရွိေနသည္။

၆။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေနသေရႊ႕ စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး မရႏုိင္ဟု ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္ပါသည္။

၇။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု စဥ္ဆက္မျပတ္ ေႂကြးေၾကာ္ေနရာတြင္ လက္ေတြ႔တြင္လည္း အားတက္သေရာ ေဖၚေဆာင္ရန္အတြက္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပး ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမႈမ်ားအား ရုတ္သိမ္းေပးၿပီး နစ္နာမႈမ်ားကို ကုစားေပးျခင္းအား ျဖင့္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ျပသေပးပါရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

၈။ မိမိတို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အျပဳသေဘာ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၉။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတို႔အတြက္ အစဥ္တစိုက္ ေထာက္ခံကူညီခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ျမန္မာျပည္ သူတရပ္လံုးကိုယ္စား မိမိတို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔မွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ေထာက္ခံ အားေပးကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားပါရန္လည္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ကိုသက္ဦး      +၉၅(၀)၉ ၇၃၁၀ ၇၉၃၃

ကိုတင္ေမာင္ဦး +၉၅ (၀) ၉၅၅၀၁၄၂၉

ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ +၉၅ (၀) ၉၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္Statement on 67th Independence day (Burmese)