ေအေအပီပီ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

10923395_374012302760381_302029944326915558_n

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၁ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀၃ ဦးတုိ႔သည္ တရားရင္ ္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သား အားလံုးအား လႊတ္ေပးပါမည္ဆုိသည့္ အစုိးရ၏ ကတိကဝတ္ ္ျပဳမႈသည္ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္သာ ကုန္ဆံုးသြားေသာ္လည္း ထိုကတိအား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ မရွိပဲ ထုိကဲ့သုိ႔ ကတိပ်က္ကြက္မႈႏွင့္အတူ လက္တစ္ေလာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦး ေသဆံုးျခင္း၊ ဆႏၵျပသူ ေတာင္သူေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးျခင္း၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္းႏွင့္ ေျမယာအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားတုိ႔အား ဆက္လက္ တရားစြဲ ဆုိမႈတုိ႔သည္ ယခင္လ မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဒီဇင္ဘာလတြင္လည္း ဆက္ လက္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ ရွိပါသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၃၃ ဦး တရားစြဲခံရၿပီး၊ ၁၀ ဦး ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဆႏၵျပသူ တစ္ဦး ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တုိ႔၏ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မဂ်ာဆုိင္းအိမ္ ေသဆံုးမႈ ကုိ ေဖၚျပထားသည့္ “ဂ်ာဆုိင္းအိမ္ ေသဆံုးျခင္း အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ” အေၾကာင္းကိုပါ မိမိတုိ႔ေအေအပီပီမွ သိရွိရ ပါသည္။

တရုတ္ပိုင္ ဝမ္ေပါင္ မုိင္းကုမဏၰီ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လက္ပန္းေတာင္း ေကာ့ပါးမုိင္းစီမံကိန္းအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရာတြင္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚခင္ဝင္းလည္း ပါဝင္ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံတုိ႔၏ လယ္ယာမ်ားအား သိမ္းဆည္းကာ သင့္တင့္သည့္ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဆႏၵျပပြဲအား ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ မုိင္းစီမံကိန္း၏ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္အတြက္ ေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးျခင္းႏွင့္အတူ အျခားေဒသခံ ၁၀ ဦးတုိ႔လည္း ထိခို္က္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ားဘက္မွ ထုိအျဖစ္အပ်က္အား စတင္စံုစမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ကိုတိတ္ႏုိင္          အတြင္းေရးမွဴး        +၆၆(၀) ၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁

ကိုဘုိၾကည္          တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး         +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

December 2014, Chronology (Bur) ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္