ကၽြႏု္ပ္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း မလြတ္လပ္ပါ (၂၀၁၅ တြင္ လိုုအပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ)

wt

“ကၽြႏု္ပ္လြတ္ေျမာက္လာေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္မလြတ္လပ္ပါ” ဟူသည့္ သတင္းစကားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပသနာအား ၂၀၁၀ ဓါတ္ပံုုလႈပ္ရွားမႈ နည္းလမ္းအသစ္အား အသံုးျပဳကာ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ အသိေပးတင္ျပခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ျခင္း ဟူသည္ ေထာင္မွလြတ္ ေျမာက္ျခင္း သက္သက္သာမဟုတ္ပဲ ႏိုုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိမွ၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ား လံုး၀မရွိေတာ့မွသာ ျမန္မာျပည္သည္ အမွန္တကယ္လြတ္လပ္ေသာ ႏိုုင္ငံတစ္ခုု အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုု ဓါတ္ပံုု လႈပ္ရွားမႈအား ဆုုရ သတင္းမွတ္တမ္း သတင္းေထာက္ James Mackay ႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) တိုု႔မွ ဒီမိုုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းက်ခံဆဲ ႏိုုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္စိတ္ တစ္၀မ္းတည္းရွိျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈရွိျခင္းတိုု႔အား ျပသခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ခုုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ၁၆၀ ၏ ဓါတ္ပံုုမ်ားႏွင့္ ပြဲဦးထြက္ အျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၀ လႈပ္ရွားမႈေဖၚေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီး၌ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ အက်ဥ္းခ် ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ေအေအပီပီ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၅ တြင္ လက္က်န္ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၆၄ ေယာက္ ၀န္းက်င္သာ က်န္ရွိေတာ့သျဖင့္ ယခင္ကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေတာ္အတန္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီဟုု ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤအေရအတြက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျခအေနအား လံုုလံုုေလာက္ေလာက္ ထင္ဟပ္ေစႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ေထာင္မွလႊတ္ေပးသည့္ (သိုု႔မဟုုတ္) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးသည့္ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ လက္ရွိျမန္မာ အစိုုးရက ျပည္သူလူထုု၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတိုု႔အား အသိအမွတ္ျပဳသေယာင္ေယာင္ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္မူ ၂၀၁၄ႏွစ္စမွ အစျပဳ၍ ႏိုုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူတိုု႔အား ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ျခင္း အေရအတြက္မွာ တျဖည္းျဖည္း တိုုးလာသည့္အျပင္ ထိုသုိ႔ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ တက္ၾကြလုႈပ္ရွားသူမ်ားအား အစိုုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ပင္ အသိအမွတ္မျပဳခဲ့ေပ။ ၎တိုု႔သည္ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အမႈဆင္ကာ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမ်ွတေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ျခင္း ရဲရင့္ေသာ ေပးဆပ္မႈကိုု စဥ္ဆက္မျပတ္ေဖၚေဆာင္ျခင္းအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ဒီမိုုကေရစီ စံနစ္သိုု႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနေသာ တိုုင္းျပည္တစ္ခုု အေနျဖင့္ မည္သည့္ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမွ် ေထာင္တြင္းတြင္ က်န္ရွိမေနေစရ ဟူသည့္ ယံုုၾကည္ခ်က္အား ေဖၚျပေနေသာ သေကၤတတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ၄င္းတုိ႔၏ေပးဆပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ တိုုက္ပြဲကိုသာမက ၎တိုု႔သည္ အေမ့အေလ်ာ့ခံမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသေနသည့္ ျပယုဂ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္လည္း တိုုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးေန႔သည္ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ကိုုလိုုနီလက္ေအာက္မွ မိမိတိုု႔တိုုင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္း အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ျမန္မာျပည္၏ေရွ႕ေရးသည္ ၂၀၁၅ ဟူေသာ ခရီးလမ္းတြင္ ႀကီးစြာတည္မွီေနေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေဖၚေဆာင္မီ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးတုိ႔အား ဦးစြာပထမ မျဖစ္မေနလုုပ္ေဆာင္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသိုု႔ သြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ၊ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးမႈေလ်ာ့က်လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥသည္လည္း စိုုးရိမ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေမွးမွိန္လာလ်က္ရွိသည္။ မိမိတိုု႔၏ အေျခခံ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းတြင္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အႏိုုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖမ္ဆီးထိန္းသိမ္းမႈ စသည္တိုု႔အား ျပည္သူတရပ္လံုး အေနျဖင့္ ရင္ဆိုုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တိုု႔လိုုလားေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမွီ ဒီမိုုကေရစီစံနစ္အား ကၽြႏု္ပ္တိုု႔ျမန္မာႏိုုင္ငံ ရရွိမည္မဟုုတ္ေပ။ လက္ရွိျမန္မာအစိုုးရသည္ ျပည္သူတိုု႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကာကြယ္ ေပးျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနျခင္းမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားျခင္းမရွိပါ။ ယခုု ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္လည္း ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိေနခဲ့သည့္ ယခင္ကာလ ကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးပါသည့္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္တရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
စည္းလံုုးညီညြတ္မႈ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းရွိမႈတိုု႔အား တခဲနက္ေဖၚျပေနေသာ ျမန္မာျပည္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တိုု႔၏ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ေထာက္ခံသူမ်ား၊ လုုပ္ေဖၚကိုုင္ဖက္မ်ား၊ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တိုု႔မွ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေျပာၾကားလုိ ပါသည္။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရွိေနသ၍ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး မရႏိုုင္ဟူေသာ ယံုုၾကည္ခ်က္အား တာ၀န္သိသိ ခိုုင္ခိုုင္မာမာ ဆက္လက္ ကုိင္စဲြရပ္တည္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတစ္၀ွမ္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနေသာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ် ေနမႈအား ခ်က္ျခင္းရပ္တံ့ရန္ႏွင့္ ေထာင္အသီးသီးတြင္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးအား ခြ်င္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ ဤလႈပ္ရွားမႈမွတဆင့္ အေလးအနက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုုအပ္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ကိုသက္ဦး +၉၅(၀)၉ ၇၃၁၀ ၇၉၃၃
ကိုတင္ေမာင္ဦး +၉၅ (၀) ၉၅၅၀၁၄၂၉
ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ +၉၅ (၀) ၉၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္2015 Campaign Background Bur-1