ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပည္တြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အစိုးရမူဝါဒအေပၚသေဘာထားေၾကညာခ်က္

press release of letterhead

10153003_10152423819536017_2151485259054529647_n

ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပည္တြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အစိုးရမူဝါဒအေပၚသေဘာထားေၾကညာခ်က္

၁၈ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၄

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၊ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕

 

ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျပည္တြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရွင္းလင္းတိက်ေသာမူဝါဒႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ရွိရန္လိုအပ္သည္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလအစတြင္ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကို ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အမည္မည္းစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းကိုယ္တုိင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ တိုက္တြန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ၂၇ ရက္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ (၆၇) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၌ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သမၼတမိန္႕ခြန္းတြင္ “ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ ျပန္လာေနသည့္အခ်က္သည္” ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကာလအတြင္း အားရေၾကနပ္ဖြယ္ေကာင္းျပီး သိသာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား အနက္တစ္ခုဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျပီး VOA ႏွင့္ ေမလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ စကားဝိုင္း တြင္လည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ သမၼတကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ႏႈတ္ကတိမွလြဲ၍ တိက်ရွင္းလင္းေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေရးႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အဟန္႕ အတားမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ဤအဟန္႕အတားမ်ားထဲတြင္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ျပည္ဝင္ခြင့္ ထုတ္ေပးရန္ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္းႏွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ ေလ်ာက္ထားရာတြင္ ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ကန္႕သတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း တို႕ပါဝင္သည္။

ျမန္မာျပည္သို႕ အလည္အပတ္ျပန္လာသူမ်ားျဖစ္ေစ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေစ ၎တို႕၏ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ အစိုးရ၏တံု႕ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ကြဲျပားေန သည္ဟုယူဆရျပီး သမၼတႏွင့္အျခားအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ အလြန္ကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ေနသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မတူသူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာဆန္႕က်င္ေနသည္။

မိမိတို႕အေနျဖင့္ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမိေျမအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွပါဝင္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုယံုၾကည္ရာတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားအတိုင္း အခိုင္အမာဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနွင္႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အမွန္တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလးနက္သည့္ ဆႏၵရွိပါက ေအာက္ပါလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု ေနွာင္႔ေနွးမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ မိမိတို႕မွ ေတာင္းဆိုသည္။

(၁) မိမိႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ခံယူခ်က္ မတူသူမ်ားအား ဒီမိုကေရစီေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္

(၂) စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္လက္ေအာက္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပသို႕ထြက္ခြာခဲ့ရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူအားလံုးအတြက္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(၃) ဤမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

(က) ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားကိုု ႏိုင္ငံေရးအရအသိအမွတ္ျပဳျခင္း

(ခ) ျပည္တြင္းတြင္ အၿပီးျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ခ်င္သူမ်ား နိုုင္ငံသားအျဖစ္ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထားရာတြင္ အညွိဳးမထားပဲ လြယ္ကူျမန္ဆန္မႈကို အာမခံေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေၾကညာျခင္း

(ဂ) ျပည္လည္အေျခခ်ေနထိုင္လိုသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းစင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ လက္မွတ္ထိုင္းခိုင္းျခင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း၍ ဗီဇာကို ပစ္မွတ္ထား ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပဲ အမ်ားနည္းတူလြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ဗီဇာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

(ဃ) ျပန္လာသူမ်ားအား လႊတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ခြင့္ကို အာမခံ၍ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ေစလႊတ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွရပ္ဆိုင္းျခင္း

(င) ေရြးေကာက္ခံခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ ကန္႕သတ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္

(စ) ျပည္ပတြင္ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံေနသူမ်ားႏွင့္ အျခား တတိယႏိုင္ငံတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ေနေသာဒုကၡသည္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ကို အမ်ားနည္းတူေလ်ာက္ခြင့္ေပးျခင္း

ဆက္သြယ္ရန္ – ဦးဘိုၾကည္ +၆၆(၀)၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃၊ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း +၉၅ (၀) ၉၄၄၈၀၁၅၃၀၆)၊ ေဒၚခင္ဥမၼာ +၉၅ (၀) ၉၄၅၀၀၆၃၇၁၄)

Press Release on Return of Exiled Bur (18 Dec 2014)