(ေအေအပီပီ) မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္ (ျပည္တြင္း၌သာခန္႔ထားရန္)

AAPP New Letterhead

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (ေအေအပီပီ) မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ထမ္းအလုိရွိသည္ (ျပည္တြင္းသာခန္႔ထားရန္)

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသန၀န္ထမ္း။ ။                                                                                    (၁ ေနရာ)

 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

  • ေအေအပီပီမွလုပ္ေဆာင္ေနေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ အစီအစဥ္တြင္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ျပဳစုျခင္း၊ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းျခင္းအျပင္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္
  • စုေဆာင္းရရွိထားသည့္ မွတ္တမ္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္ (သုိ႔) အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာ စသျဖင့္ လုိအပ္သလုိ ဘာသာျပန္ရမည္

 

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား

  • အသက္ (၃၀) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ က်န္းမာသန္စြမ္းသူျဖစ္ရမည္ (မည္သူမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား/ေဟာင္း မိသားစု၀င္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားအား ဦးစားေပးစဥ္းစားမည္)
  • ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကြ်မ္းက်င္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ အနည္းဆံုး upper intermediate အဆင့္ တတ္ကြ်မ္းသူ ျဖစ္ရမည္
  • ျပည္တြင္းျပည္ပ လုိအပ္သလုိ ခရီးသြားႏုိင္သူျဖစ္ရမည္
  • Microsoft Word/Excel စသည့္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံမ်ား တတ္ကြ်မ္းသူျဖစ္ရမည္

 

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ (၂”x၂”) ဓါတ္ပံု ၂ ပံု၊ CV Form ႏွင့္တကြ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္ပါသည္။ ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားအား လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

E-mail: [email protected]

Phone: ၀၉၂ ၅၄၂၁ ၄၁၇၅

လိပ္စာ။              ။ အမွတ္ ၄၁ သီရိေဇယ်ာလမ္း၊ ဇ၀နရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ AAPP Job Announcement for Documentation and Research position