ေအေအပီပီမွ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

r

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း (၇၂) ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ က်န္ရွိေနၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၃၆ ဦးတို႔သည္ တရားရင္ဆုိင္ ေနၾကရပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးရန္ လ တစ္လသာ က်န္ ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနသည္ ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္

ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၇ ဦး တရားစြဲ ဆုိျခင္းခံ ရၿပီး၊ ၇ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၈ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။ အရပ္သားတစ္ဦး ရဲမ်ား၏ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္း ပန္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးေၾကာင္း ေအေအပီပီမွ သိရွိခဲ့ရသလုိ ႏုိင္ငံအတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း အစီအရင္ခံ စာမ်ားစြာမွ တစ္ဆင့္လည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိလက စစ္တပ္အခ်ဳပ္စခန္း၌ ဖမ္းဆီးထားစဥ္အတြင္း ေသနတျ္ဖင့္ပစ္ခတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ကိုပါႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္းအား ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္တူး ေဖၚခဲ့ၾကၿပီး မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ကိုပါႀကီး၏ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမွ ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ကိုပါႀကီး၏ေမးရုိး မွာလည္း က်ိဳးေနပံုရၿပီး ဦးေခါင္းရုိးသည္လည္း အထဲသို႔ခြက္ဝင္ေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ သူ၏ရုပ္အေလာင္းအား သင့္ ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆးရုံသုိ႔ သယ္ ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးမႈမွ ေမးေစ့တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ တစ္ခု၊ ေက်ာကုန္း တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၂ ခု၊ သူ၏ ေပါင္ႏွင့္ ေျခက်င္းဝတ္နားတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ တစ္ခုစီ စုစုေပါင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၅ ခု ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရကာ ကိုပါႀကီးေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ယခုလမကုန္ခင္တြင္ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာအား သမၼတရုံးသို႔ ပိုေဆာင္ေပး ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထုိအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလလယ္အထိ ရည္ညႊန္းေျပာဆုိမႈ မရွိေသးပါ။

 

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး အက္ဥပေဒအား ဆက္တုိက္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ အေပၚ အစုိးရမွလက္မခံသည့္ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာမ်ားအား ယခုလအတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားမွစ၍ ယခုလအထိ ပညာေရးအက္ဥပ ေဒအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့မႈအေပၚ အာဏာ ပိုင္တုိ႔မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပညာေရးဥပေဒအား ဦးေဆာင္ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးတုိ႔အား ပထဦးဆံုး အေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိလုိက္ပါသည္။

အာဏာပိုင္တုိ႔မွ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိမႈအေပၚ အျမဲျငင္း ဆန္မႈသည္ ယခုလတြင္လည္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚကာ ျငင္းဆန္ လုိက္ျပန္ပါသည္။ လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၇ ဦးတုိ႔၏ စာရင္းအား အစုိးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရသတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးမွ ထုိအက်ဥ္းသား ၂၇ ဦးတို႔အား ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မဟုတ္ပဲ ရာဇဝတ္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအရသာ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအေအပီပီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားအဖဲြ႕(FPPS) တုိ႔မွ ထို ၂၇ ဦးတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတုိ႔အား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထား မႈသည္ အေျခ အျမစ္မရွိပဲ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးလ ဖုိင္ဂမ္ႏွင့္ ဦးဘရန္ရုံ တို႔၏အမႈကို ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၿပီး၊ ထိုသူ ၂ ဦးတုိ႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံခဲ့ၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသုိ႔ႏွိပ္စက္ေနစဥ္အတြင္း

ဝန္ခံခဲ့ျခင္းကို အေျချပဳ၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာ ၾကားလိုက္ၿပီး ထိုႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၇ ဦးလံုးတုိ႔ ခ်က္ျခင္း လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ေအေအပီပီ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မ်ားအဖဲြ႕ (FPPS) တုိ႔မွ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

 

ယခုလတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သလုိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စု၏ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေသဆံုးသြားသည့္အတြက္ လြန္စြာဝမ္းနည္းေၾကာင္း ေအေအပီပီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္၏ မဆုတ္မနစ္လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔အား မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ေလးနက္စြာ သတိတရ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ(အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ(အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္၊ ျမန္မာတိုင္းမ္ (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ျမန္မာ့အလင္း (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ ေအေအပီပီ

 ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ November 2014, Chronology (Bur)