ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းစီမံကိန္းမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအားတင္ျပေဆြးေႏြးမည့္အစည္းအေ၀းအားဖိတ္ၾကားျခင္း

aapp and jhu meeting

ကုထုံးမ်ားကိုအေျခခံေသာကုသနည္းဆိုင္ရာ ေကာင္းဆဲလင္း၀န္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄င္း
ကုထုံးအား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို သိရိွသင္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ (၂) ရက္တာမွ် ျပဳလုပ္သည့္
အစည္းအေ၀းအား တက္ေရာက္ပါရန္ လူႀကီးမင္းအား ေႏြးေထြးစြာ ဖိတ္ၾကားလိုပါသည္။

ဖိတ္စာအျပည့္အစုံကုိ ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္ MHAP Yangon meeting invitation_11Nov14 EngBur