ေအေအပီပီ(ဘီ)မွ ေအာက္တုိဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

IMAG0874

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၅ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂၁ ဦးတို႔သည္ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ တုိင္းျပည္အတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၈ အား အသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ထားျခင္းသည္ လြန္စြာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ကိုပါႀကီးအား ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကုန္ကာနီးအခ်ိန္တြင္ အထူး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေအာက္ပါ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး၊ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအား အဓိကထားသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေအေအပီပီတို႔ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာ သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ေအာက္တုိဘာလတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၈ ဦး တရားစြဲဆုိျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၊ ၂၆ ဦး ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရပါသည္။  ထုိျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ၂၆ ဦးထဲမွ၊ ၂၀ ဦးတုိ႔သည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ၊ ၆ ဦးသည္ ဒဏ္ေငြ ၂ ေသာင္းက်ပ္စီ ေပးေဆာင္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။  ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁ ဦး တုိ႔သည္လည္း ၎တို႔၏ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦးသည္ စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ ဖမ္းဆီးခံေနရစဥ္အတြင္း အာဏာပိုင္တုိ႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။
ေအာက္တုိဘာလတြင္ပင္ မြန္ျပည္နယ္ အက်ဥ္းစခန္းတစ္ခုအတြင္း အလြတ္သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ကိုပါႀကီး ဖမ္းဆီးခံေနရစဥ္၊ လံုးဝအေျခအျမစ္ မရွိပါပဲ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရသည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈတုိ႔သည္ ထိပ္တန္းေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိလာပါသည္။ ကိုပါႀကီးအား စစ္သားတစ္ဦးမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္၊ ဦးစြာ စစ္ေဆးျခင္း မလုပ္သလုိ မိသားစုအား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းလည္း မရွိပဲ၊ သူ၏ရုပ္အေလာင္းအား ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကပါသည္။  သူေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ေလးနက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။
ထိုကိစၥမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္မဟုတ္ပဲ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၂၀ မွ လက္မွတ္မ်ားထိုး၍ “လြတ္လပ္၍ ၾကားေနျဖစ္သည့္ ပါလီမာန္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ မဆြမ္မလြတ္ရြယ္ဂ်ာ ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္” အစုိးရအား ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးျဖစ္သူ မဆြမ္မလြတ္ရြယ္ဂ်ာသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္၏ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရကာ၊ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ပါသည္။  သူမ ေသဆံုးသြားၿပီဟု ယူဆၾကၿပီး၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသည္ ဆုိျခင္းကို အာဏာပိုင္တုိ႔ဘက္မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ရွင္းျပျခင္း မရွိပါ။
ယခုလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အား ျမန္မာအစုိးရမွ ဆက္လက္လ်စ္လ်ဴရႈေနေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ဘိုင္မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္အမႈတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူ ၅ ဦးတို႔သည္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ အသီးသီး ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး၊ သူတုိ႔၏ ပထမဦးဆံုး အယူခံအားလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိပဲ ျငင္းပါယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ သတင္းမီဒီယာ ၄ ခုတုိ႔သည္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအား မွတ္ပံုမတင္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆုိကာ ဖိအားေပး ပိတ္သိမ္းခံလုိက္ရပါသည္။

ယခုလတြင္ပင္ အစုိးရအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရားရုံးမ်ား၏ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းမႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ၿပီး၊ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အက္ဥပေဒသည္ အဓိက အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ၊ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ရယူခြင့္မရွိျခင္းသည္လည္း စိုးရိမ္စရာကိစၥရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။  ဥပေဒ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး က႑မ်ားအပါအဝင္ အေရးကိစၥ မ်ားစြာအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစည္းကာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္: ၂၀၁၅ ႏွင့္ ထိုႏွစ္အလြန္ကာလအား ခန္႔မွန္းျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။  တရားေရးစနစ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၊ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားႏွင့္ ေယဘူယ် ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တစ္ခုလံုးတုိ႔အား ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး ဥပေဒေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးႀကီးျမင့္မွ “က်ေနာ္တု႔ိလိုတာက မူဝါဒ အသစ္ေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ အသစ္ေတြပါ၊ ယူနီေဖာင္းပဲ ေျပာင္းထားတဲ့ လူေတြကို လုိအပ္တာ မဟုတ္ဘူး” ဟု အုပ္စုမ်ားစြာ၏ စိတ္ပ်က္လက္ေလ်ာ့မႈအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာဆုိသြားပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္၊ ဗီြအုိေအ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္၊ ဘားမားနက္တ္ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ (အဂၤလိပ္)

ေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ပါသည္-October 2014, Chronology (Bur)

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ရန္

ကိုတိတ္ႏုိင္         အတြင္းေရးမွဴး        +၆၆(၀)၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁

ကိုဘုိၾကည္        တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀