ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ စက္တင္ဘာလအတြက္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚသုံးသပ္ခ်က္

10712870_302086413316363_7939745079034238137_n

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလလကုန္မွ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၈၀ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ခံထားရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၃၀ ခန္႔သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။  ေအာက္ပါ ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ပိုမုိတိုးတက္မႈ ရွိလာေစေရးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေအေအပီပီ၏ ျပည္တြင္းမွ ရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး စီစစ္ေလ့လာ ေရးသား ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၁ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ ၂ ဦး အပါအဝင္ ၁၃ ဦးတုိ႔သည္ တရားစြဲဆုိျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ ကိစၥသည္ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥအျဖစ္ ဆက္ရွိေနၿပီး ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ သမၼတရုံး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္သိန္းမွ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကုန္သ ေလာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာ္မတီအား ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဦးေအာင္သိန္းမွ လက္က်န္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအရ ထိန္းသိမ္းခံေန ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎မွ ဆက္လက္၍ လက္ရွိ ေကာ္ မတီအား ဖ်က္သိမ္းကာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီ အသစ္ တစ္ခုဖြဲ႔ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းတြင္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး  သတင္းမီဒီယာ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၂ ရက္ၾကာ ညီလာခံကုိ Myanmar Media Development Thematic Working Group, UNESCO, ျမန္မာ့သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ International Media Support တို႔မွ ႀကီးမွဴးကာ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာျပႆနာအား ျမန္္မာၾကားျဖတ္ သတင္းေကာင္စီမွ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးေသာ္လည္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းထုတ္ေဝသည့္ လုပ္ငန္း ၂ ခုအား အစိုးရမွ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုလတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ၂ ခုစလံုးအား ျမန္မာအစုိးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုး လာရန္ တုိက္တြန္းထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။  လက္ရွိအစုိးရ သည္ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး သေဘာတူညီခ်က္အား လတ္မွတ္ထိုးေကာင္း ထုိးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကတိျပဳေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုလအတြင္း ထုိကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပဳလုပ္ေၾကာင္း မေတြ႔ရွိရပါ။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ အလဲဗင္း (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)
ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမ်ား
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္း

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗ-က-သ) အဖြဲ႔ဝင္ မျဖဴႏွင္းေထြးသည္ အာဏာပိုင္တို႔၏ မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္း၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္မွ မျဖဴႏွင္းေထြးအား စဥ္ကိုင္းတိုင္း၊ မံုရြာၿမိဳ႕နယ္ ဆားလင္းႀကီးရဲစခန္း၊ ရဲအုပ္ခင္ေမာင္ဦးမွ ဦးေဆာင္ကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ခ်က္ျခင္းပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းရွိ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ သူမအား ျပန္ေပးမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၃၆၄၊ ၃၆၈ တုိ႔ျဖင့္  တရားစြဲဆုိခဲ့ပါသည္။

သူမအား တရားစြဲဆုိသည့္ပုဒ္မမ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ထုိေဒသတြင္းရွိ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ ေကာ့ပါးမိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ့ၾကရာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေဒသမွ ရြာသားမ်ားသည္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တရုတ္လူမ်ိဳး ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးအား ယာယီထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။  ထိုရက္ပိုင္းတြင္ ျဖဴႏွင္းေထြးသည္ ေဒသအတြင္းရွိ ရြာတစ္ရြာမွ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအား စာသင္ေပးရန္အတြက္ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သူမအား အျခားရြာသား ေျခာက္ဦး တုိ႔ႏွင့္အတူ ျပန္ေပးမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ရည္စူးၿပီး ရြာသား ၅ ဦးတုိ႔၏ အမႈမ်ားအား တရားရုံးခ်ိန္းတြင္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။  မျဖဴႏွင္းေထြးႏွင့္ ၎၏အမႈတြဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဝင္းေက်ာ္တု႔ိသည္ ထုိရုံးခ်ိန္းအား တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  ယခုလ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔၊ သူမအား မဖမ္းဆီးခင္ အခ်ိန္ကာလ အထိ သူမ၏ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္တုိ႔သည္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။  သူမဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္အခ်ိန္မွ စၿပီး မျဖဴႏွင္းေထြးသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္စီ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံး၌ တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီး သူမေရွ႕ေနမ်ား၏ သူမ အာမခံႏွင့္လြတ္ေျမာက္လာရန္ အယူခံတင္မႈ သည္လည္း ဆက္လက္ျငင္းပါယ္ခံခဲ့ရပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ဧရာဝတီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ဗီြအုိေအ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုွႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ေအေအပီပီ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္၊ Burma Partnership (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ဘီဘီစီ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ Asia Human Rights Commission (အဂၤလိပ္)

ပညာေရး ဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦး တရားစြဲခံရၿပီး တစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ သံုးဦးအား တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အထဲမွ တစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။  ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗ.က.သ) ၏ ဥကၠဌ ကိုေလာရင့္စ္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ (ဗ.က.သ) အဖြဲ႔ဝင္ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ကိုေအာင္သန္းေဌး (ခ) ကိုဂ်ပိတို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးဆႏၵျပျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ကိုေအာင္သန္းေဌး (ခ) ကိုဂ်ပိအား စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ည သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါသည္။  စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကိုေအာင္သန္းေဌးအား ပဲခူးတုိင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္း နံပါတ္ ၂ တြင္ဖမ္းဆီးထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ဗ.က.သ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၏ တာဝန္ရွိသူ ကုိေအာင္ထက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ရဲစခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အကယ္၍ အာမခံေပးမည့္သူ ၂ ဦးရွိပါက (သုိ႔မဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္အာမခံျဖင့္ ကိုေအာင္သန္းေဌးအား ျပန္လႊတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ကိုေအာင္သန္းေဌးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ မဇၥ်ိမ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ဒီဗီြဘီ (အဂၤလိပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (အဂၤလိပ္)
ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ September 2014 Chronology (Bur)