ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈ

Kyaunggon02 Kyaunggon01

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ (FPPS) တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဧရာဝတီတုိင္း ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။