ေအေအပီပီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒးဗစ္ဒ္မက္သဆင္ တို႔ေတြ႔ဆံု

ေအေအပီပီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မွ ေဒးဗစ္ဒ္မက္သဆင္ တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟုိတယ္ (Traders Hotel) တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး။

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ကိုဘိုၾကည္မွ ေျဖဆုိစဥ္။