ေအေအပီပီ- စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး(MHAP) အဖြဲ႔သားမ်ား၏ ကေမာၻဒီးယား ႏိုင္ငံ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ကိုသန္းျမင့္ေအာင္၊ ကုိေက်ာ္စိုးဝင္း၊ ကိုေက်ာ္ဆန္း၊ ကိုသက္ေနာင္ႏွင့္ မခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစိုးတို႔အား ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသုိ႔ သြားရန္ သုဝဏၰဘူမိေလဆိပ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ရစဥ္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသို႔ တပတ္ၾကာ ေလ႔လာျခင္း အစီစဥ္ ျဖစ္ၿပီး၊ ခရီးစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေအေအပီပီ၏ MHAP အစီအစဥ္ ႏွင့္ တူညီေသာ ကေမၻာဒီးယားႏို္င္ငံ လူမႈ႔ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စိတ္က်မၼာေရးျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။